Načelnik Pčinjskog upravnog okruga Slaviša Bulatović održao sastanak sa načelnicima i šefovima inspekcijskih službi

Dana 04.11.2015. godine, načelnik Pčinjskog upravnog okruga Slaviša Bulatović, održao je redovan sastanak sa načelnicima i šefovima inspekcijskih službi.

Na sastanku je razmatran Izveštaj o radu za mesec oktobar 2015. godine, kao i aktivnosti inspekcijskih službi u Preševu povodom priliva migranata.

U svom Izveštaju za mesec oktobar, tržišna inspekcija je navela da je izvršila ukupno 108 inspekcijskih nadzora i podnela 25 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. U postupcima kontrole donela je ukupno 35 upravnih rešenja o otklanjanju nedostataka i privremenoj zabrani prometa robe, 18 rešenja o oduzimanju robe, 4 rešenja o konačnom oduzimanju robe za povredu prava intelektualne svojine. Stavljena je van prometa roba u vrednosti od 61.200,00 dinara, zbog ne vođenja evidencije i isprava o nabavci.

Sanitarna inspekcija je u oktobru mesecu izvršila 172 inspekcijska pregleda po službenoj dužnosti i to: 144 redovniha pregleda, 1 vanredni i 27 kontrolnih pregleda. Doneto je 31 pisano rešenje, od toga 13 rešenja o otklanjanju nedostataka, 3 rešenja zabrane korišćenja sterilizatora u zdravstvenim objektima, 1 rešenje zabrane upotrebe vode za piće u školskom objektu, 1 rešenje zabrane rada licu koje je zatečeno bez dokaza o obavljenom povremenom zdravstvenom pregledu i 11 rešenja zabrane rada licima – kliconoše.

Veterinarska inspekcija je sačinila 180 zapisnika i 25 zapisnika i rešenja za naplatu za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede, kao i 86 rešenja za otklanjanje nedostataka u objektima i sprovođenju poslova Programa mera zdravstvene zaštite životinja. Podneli su 28 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka. Na liniji klanja iskontrolisano je klanje 27 goveda i 190 svinja. U preradama mesa iskontrolisano je 132.955 kg sirovog mesa. U mlekarama je otkupljeno 318.507 litara sirovog mleka, a proizvedeno 271.855 kg.proizvoda od mleka. Po pozivu policije obavili su kontrole u vezi nelegalnog prometa hrane i životinja. Kontrolisan je promet u magacinima za skladištenje hrane i kože i vune i utovar-transport životinja na stočnim pijacama.

Turistička inspekcija je u oktobru mesecu ukupno izvršila 82 kontrole, od toga: 65 redovnih kontrola i 17 kontrola izvršenja rešenja. Doneto je 5 rešenja o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti, 15 rešenja za utvrđene nepravilnosti. Sudiji za prekršaje podneto je 25 zahteva za 43 rešenja.

Inspekcija rada je u oktobru mesecu kontrolisala rad na crno i tom prilikom je zatečeno tokom nadzora 261 lice na faktičkom radu, i sa 248 lica je nakon nadzora zasnovan radni odnos.