Inspekcije

PODRUČNE JEDINICE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE NA TERITORIJI PČINjSKOG UPRAVNOG OKRUGA

1. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I UGOSTITELjSTVA

TRŽIŠNA INSPEKCIJA – Ukupno zaposlenih 13 izvršilaca, od toga 7 izvršilaca sa sedištem u Vranju, 2 izvršioca sa sedištem u Vladičinom Hanu i po jedan izvršilac u Trgovištu, Bosilegradu, Surdulici, Bujanovcu i Preševu.

NAČELNIK ODELjENjA – Slobodan Đorđević, broj telefona 017/421-875 ili faks:017/427-106;

U tržišnoj inspekcije obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju aktivnosti praćenja i unapređenja međuresorne i regionalne saradnje u oblasti tržišnog nadzora, izrade i usaglašavanja operativnih međuresornih planova, nadzora tržišta i objedinjavanja izveštaja o koordiniranom nadzoru tržišta za Vladu RS, razmenu informacija i obaveštavanje javnosti o nebezbednim proizvodima na tržištu; poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: trgovina; elektronska trgovina; uslovi za obavljanje prometa robe i vršenje usluga; cene robe i usluga; usaglašenost i bezbednost neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu (tehnički nadzor); kvalitet usluga; sprečavanje nelojalne konkurencije; zaštita potrošača; oglašavanje; proizvodnja i promet robe kojima se povređuju prava intelektualne svojine, odnosno proizvodnja i promet robe zaštićene autorskim ili srodnim pravom; sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma; promet biocida; promet hemikalija; fiskalne kase u delu kontrole rada ovlašćenih servisera, kontrola ambalaže i ambalažnog otpada; finansijsko-materijalni poslovi u vezi robe oduzete u postupku inspekcijskog nadzora; poslove koji su neposredno vezani za vršenje inspekcijskog nadzora: izrada procedura za vršenje inspekcijskog nadzora; interna obuka tržišnih inspektora za primenu novih propisa i procedura u postupku inspekcijskog nadzora; sačinjavanje izveštaja o izvršenim kontrolama u inspekcijskom nadzoru, analiza tih izveštaja i sačinjavanje predloga plana kontrola za naredni period; kontrola ažurnosti rada odeljenja tržišne inspekcije i tržišnih inspektora; praćenje izvršenja naloga dostavljenih odeljenjima; predlaganje mera za otklanjanje nepravilnosti u radu inspektora i odeljenja; provere i obrada navoda inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka; neposredan inspekcijski nadzor iz nadležnosti tržišne inspekcije radi provere navoda iz prijava i pritužbi na rad inspektora i odeljenja; pripreme ovlašćenih predstavnika podnosioca zahteva za pretres pred sudom za prekršaje; obrada predmeta za Javno pravobranilaštvo u postupcima koji su pokrenuti od strane tržišnih inspektora; priprema nacrta mišljenja i odgovora iz nadležnosti tržišne inspekcije po zahtevu privrednih subjekata, građana, državnih organa i organizacija, organizacija potrošača i dr.; saradnja sa drugim inspekcijskim organima, pravosudnim organima, drugim organima i organizacijama, udruženjima i ustanovama čiji su poslovi u vezi ili od značaja za rad Sektora; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Sektora; obavlja i druge poslove u skladu sa propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora tržišni inspektor ima pravo i dužnost da proverava:

1) Kontrola prometa svih vrsta roba;
2) Kontrola kvaliteta industrijsko-neprehrambenih proizvoda (posebno elektonskih aparata, tekstilnih proizvoda tj. odeće i obuće);
3) Kontrola primene Zakona o duvanu;
4) Kontrola legalnosti prometa nosača zvuka, slike, publikacija;
5) Kontrola usluga servisiranja električnih aparata za domaćinstvo, auto servisa, drugih tehničkih proizvoda;
6) Kontrola komisione prodaje tekstilnih proizvoda i obuće;
7) Kontrola prometa i kvaliteta motornog ulja i maziva;
8) Kontrola prometa rezervnih delova i kutija prve pomoći;
9) Kontrola hemijskih proizvoda;
10) Kontrola primene Zakona o oglašavanju;
11) Kontrola u vezi zaštite prava intelektualne svojine;
12) Kontrola zaštite potrošača (naročito putem ekspedovanog rešavanja prijava građana);
13) Kontrola prometa na javnim površinama (suzbijanje bespravnog rada, legalizacija prometa).

TURISTIČKA INSPEKCIJA – Ukupno 3 izvršilaca, broj telefona 424-968.

NAČELNIK ODELjENjA – Dragica Pavlović, broj telefona 064/89-33-188.

U turističkoj inspekciji obavljaju se poslovi koji se odnose na: vršenje inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju oblasti turizma i ugostiteljstva i preduzimanje propisanih upravnih i kaznenih mera u vršenju inspekcijskog nadzora; utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje turističke i ugostiteljske delatnosti; zaštitu potrošača i zaštitu intelektualne svojine u oblastima turizma i ugostiteljstva; izradu izveštaja i informacija o radu Sektora i stanju u oblastima u kojima se obavlja nadzor; praćenje primene propisa, iniciranje izmena i predlaganje odgovarajućih rešenja i preduzimanje edukativnih i drugih aktivnosti u cilju prevencije pogrešne primene propisa; pravne i analitičke poslove vezane za vršenje inspekcijskog nadzora; saradnju sa drugim inspekcijskim organima, pravosudnim organima, organima za prekršaje i drugim organima državne uprave i organizacijama i sa udruženjima i organizacijama u oblasti turizma i ugostiteljstva i udruženjima za zaštitu potrošača; praćenje realizacije projekata za razvoj turizma i kontrola izvršenja ugovora između Ministarstva i privrednih subjekata u koordinaciji sa Sektorom za turizam, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

Osnovna zakonska i druga prateća regulativa koju primenjuje turistički inspektor u svom radu:
– Zakon o turizmu;
– Zakon o privatnim preduzetnicima;
– Zakon o obligacionim odnosima, glava XXIV (ugovor o organizovanju putovanja);
– Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizacija ugostiteljskih objekata;
– Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja licence za poslove organizovanja turističkih putovanja;
– Pravilnik o bližim uslovima opremanja poslovnih prostorija kao i o uslovima za lica koja obavljaju poslove turističkog posredovanja.

U vršenju inspekcijskog nadzora turistički inspektor ima sledeća ovlašćenja:

– da utvrđuje ispunjenost uslova za početak obavljanja delatnosti putničkih odnosno turističkih agencija i ugostiteljske delatnosti;
– da vrši kontrolu pružanja usluga u objektima u pogledu pridržavanja propisanih standarda za odobrenu kategorizaciju;
– utvrđuje identitet zaposlenih kod pravnih lica, kao i fizičkih lica koja obavljaju turističku i ugostiteljsku delatnost;
– pregleda ugovore, evidenciju, isprave i drugu dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje zakonitosti poslovanja pravnog ili fizičkog lica;
– izrekne novčanu kaznu na licu mesta;
– podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, odnosno podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i dr.

Turistički inspektor kontroliše sledeće objekte:
– putničke odnosno turističke agencije;
– ugostiteljske objekte za ishranu i piće;
– ugostiteljske objekte za smeštaj.

2. MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

INSPEKCIJA RADA I ZAŠTITE NA RADU – Ukupno zaposlenih 7 izvršilaca inspektora rada i zaštite na radu, od toga 5 izvršioca sa sedištem u Vranju, 1 sa sedištem u Bosilegradu i 1 sa sedištem u Preševu.

ŠEF ODSEKA Miletije Stojanović broj telefona 017/413-284.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora inspektor za rad i zaštitu na radu ima pravo i dužnost da proverava:

– Zakon o radnim odnosima (Zakon o radu);
– ZUP;
– Krivični zakon;
– Zakon o prekršajima;
– Zakon o državnoj upravi;
– Zakon o bezbednosti zdravlja na radu;
– Zakon o zabrani pušenja u zatvorenoj prostoriji.

Inspekcija rada za bezbednost zdravlja na radu vrši inspekcijski nadzor nad primenom zakona o bezbednosti zdravlja na radu, drugih propisa o merama i normativima bezbednosti zdravlja na radu, tehničkim merama koje se odnose na zaštitu bezbednosti zdravlja na radu, akata preduzeća i kolektivnih ugovora. Takođe vrši nadzor u oblasti trgovine, ugostiteljstva i turizma, zakonskih i ličnih usluga, finansijsko-tehničkih i poslovnih usluga, obrazovanja, nauke i informacija, zdravstvene i socijalne zaštite, u stambeno komunalnim delatnostima, kao i poslove utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova bezbednosti zdravlja na radu. U vršenju inspekcijskog nadzora inspekcija rada kontroliše primenu propisanih mera tzv. opštih podzakonskih propisa.
Nadalje vrši nadzor u tzv. oblasti posebnih podzakonskih propisa u oblasti građevinarstva, poljoprivrede i šumarstva, industriji tekstila i kože, metalne industrije, metalurgije, hemijske industrije, saobraćaja. U svom radu primenjuje odredbe Zakona o državnoj upravi, Zakona o opštem upravnom postupku i Zakon o prekršajima kao i krivični zakon.

3. MINISTARSTVO ZDRAVLjA

3.1. SANITARNA INSPEKCIJA – ukupno 5 zaposlenih sa sedištem u Vranju.

ŠEF ODSEKA – Ranko Novović, broj telefona 017/417-133.

U Sektoru za inspekcijske poslove obavljaju se poslovi koji obuhvataju: vršenje sanitarnog i zdravstvenog nadzora u oblasti zaštite stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, bezbednosti hrane, zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe u proizvodnji i prometu, javnog snabdevanja stanovništva higijenski ispravnom vodom za piće; kontrolu sanitarno-higijenskog stanja objekata pod sanitarnim nadzorom i sredstava javnog saobraćaja; sanitarni nadzor nad licima koja su zakonom stavljena pod zdravstveni nadzor, kao i nadzor nad postrojenjima, uređajima i opremom koja se koristi radi obavljanja delatnosti pod sanitarnim nadzorom; utvrđivanje sanitarno-higijenskih i zdravstvenih uslova objekata pod sanitarnim nadzorom u postupcima izgradnje ili rekonstrukcije i redovnu kontrolu nad tim objektima; sanitarni nadzor na državnoj granici; rešavanje u upravnim stvarima u prvom stepenu; unutrašnji nadzor nad imaocima javnih ovlašćenja u obavljanju poverenih poslova državne uprave u oblastima vođenja upravnog postupka; inspekcijski zdravstveni nadzor u vezi sa radom zdravstvenih ustanova, privatne prakse i drugih pravnih lica koja obavljaju zdravstvenu delatnost; nadzor nad zakonitošću rada i nadzor nad zakonitošću akata; proveru kvaliteta stručnog rada zdravstvene službe; rešavanje u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku, izricanje upravnih mera i podnošenje prijava nadležnim pravosudnim organima; osnivanje i prestanak rada zdravstvenih ustanova i privatne prakse; donošenje rešenja o privremenom prestanku rada po zahtevu privatne prakse; evidentiranje i ažuriranje centralne baze podataka iz delokruga Odeljenja; procena organizovanja, sprovođenja spoljne provere kvaliteta stručnog rada; kontrola izvršenja naloženih mera, praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite analizom 13 izveštaja o spoljnoj i unutrašnjoj proveri kvaliteta stručnog rada; saradnja sa drugim državnim organima i institucijama; učestvovanje u pripremi i sprovođenju međunarodnih sporazuma i projekata, kao i sprovođenje međunarodne saradnje u oblasti lekova, medicinskih sredstava i kliničkih ispitivanja; izradu elaborata, analiza, studija i programa u oblasti prometa lekova i medicinskih sredstava i oblasti kliničkih ispitivanja lekova; pripremu uputstava za rad za inspekciju prometa lekova i medicinskih sredstava, inspekcijske poslove i sa njima poslove stručne poslove u oblasti prometa lekova i medicinskih sredstava i kliničkih ispitivanja, farmakovigilance, odnosno vigilance medicinskih sredstava; izdavanje dozvola za promet lekova i medicinskih sredstava na veliko, dozvola za promet medicinskih sredstava na malo, procenu i analizu defekta kvaliteta lekova i falsifikovanih lekova i medicinskih sredstava; vođenje Registra o pravnim subjektima koji vrše promet u oblasti lekova i medicinskih sredstava, Registra izdatih sertifikata o primeni smernica Dobre distributivne prakse, evidenciju izdatih rešenja o ukidanju rešenja o izdavanju sertifikata o primeni smernica Dobre distributivne prakse, primene EU standarda u cilju pristupanja članstvu evropskoj mreži Konvencije farmaceutske inspekcije (PIC/S); kontroliše primenu standardizovanih radnih procedura inspektora za proizvodnju lekova, medicinska sredstva i izrade galenskih lekova, odnosno obavlja stručni nadzor nad radom inspektora za proizvodnju lekova, medicinskih sredstava i izradu galenskih lekova iz delokruga Grupe; vrši najsloženije inspekcijske poslove i kontrolu primene smernica Dobre proizvođačke prakse i Dobre laboratorijske prakse iz oblasti proizvodnje i ispitivanja lekova i medicinskih sredstava i rešava u prvom stepenu; analizira podatke inspekcijskog nadzora sistematske kontrole, defekta kvaliteta, falsifikovanih lekova i medicinskih sredstava, farmakovigilance, odnosno vigilance medicinskih sredstava, evidencije izdatih dozvola i priprema izveštaje; inicira izmenu zakona i drugih propisa iz oblasti proizvodnje i ispitivanja lekova, medicinskih sredstava, izrade galenskih lekova i farmaceutskih sirovina i predlaže odgovarajuća rešenja; učestvuje i prati sprovođenje nacionalne politike u oblasti kontrole proizvodnje prometa lekova i medicinskih sredstava i izrade galenskih lekova; inspekcijske poslove i sa njima povezane stručne poslove u oblasti proizvodnje, izrade galenskih lekova, prometa i ispitivanja lekova, farmakovigilance, odnosno vigilance medicinskih sredstava; vršenje inspekcijskog nadzora u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi; nadzor nad zakonitošću rada i zakonitošću akata u zdravstvenoj službi; procenu organizovanja, sprovođenja spoljne provere kvaliteta stručnog rada; kontrolu izvršenja naloženih mera, praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite analizom izveštaja o spoljnoj i unutrašnjoj proveri kvaliteta stručnog rada, kao i druge poslove iz delokruga Sektora.

Sanitarna inspekcija
Zdravstvena inspekcija
U Odeljenju za sanitarnu inspekciju obavljaju se inspekcijski poslovi i sa njima povezani stručni poslovi koji obuhvataju: sanitarni i zdravstveni nadzor u oblasti zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, bezbednosti hrane, zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe u proizvodnji i prometu, javnog snabdevanja stanovništva higijenski ispravnom vodom za piće; kontrolu sanitarno-higijenskog stanja objekata pod sanitarnim nadzorom i sredstava javnog saobraćaja; sanitarni nadzor nad licima koja su zakonom stavljena pod zdravstveni nadzor, kao i nadzor nad postrojenjima, uređajima i opremom koja se koristi radi obavljanja delatnosti pod sanitarnim nadzorom; način organizovanja i sprovođenja programa za sticanje osnovnih znanja o higijeni hrane i ličnoj higijeni; utvrđivanje sanitarno- higijenskih i zdravstvenih uslova objekata pod sanitarnim nadzorom u postupcima izgradnje ili rekonstrukcije i redovnu kontrolu nad tim objektima; rešavanje u upravnim stvarima u prvom stepenu, izricanje upravnih mera i podnošenje prijava nadležnim pravosudnim organima; vođenje centralnog registra objekata pod sanitarnim nadzorom; unutrašnji nadzor nad imaocima javnih ovlašćenja u vođenju poverenih poslova državne uprave; nadzor nad imaocima javnih ovlašćenja u vođenju poverenih poslova državne uprave u oblastima pod sanitarnim nadzorom, izrađuju se zapisnici sa predlogom mera; izrađuju se zapisnici o izvršenom nadzoru nad radom sanitarnih inspektora u Odeljenju iz oblasti pod sanitarnim nadzorom, periodično i godišnje i po utvrđenom stanju predlaže se ministru preduzimanje odgovarajućih mera, učestvuje se u pripremi stručnih osnova za izradu nacrta zakona i drugih propisa u oblasti pod sanitarnim nadzorom; nadzor nad radom sanitarnih inspektora unutar Odeljenja; poslovi inspekcijskog nadzora u oblastima pod sanitarnim nadzorom na granici, odnosno na drugim mestima gde se vrši carinjenje, rešavanje u prvostepenom upravnom postupku; izricanje upravnih mera i podnošenje prijava nadležnim pravosudnim organima; poslovi sačinjavanja uputstava za rad sanitarnih inspektora za primenu propisa; pripremanja stručnih osnova za izradu strategija, programa i planova u oblastima pod sanitarnim nadzorom; poslovi planiranja i sačinjavanja programa edukacija i obuka sanitarnih inspektora za granična područja; saradnje sa inspekcijskim, pravosudnim organima i institucijama, kao i druge poslove određene zakonom iz delokruga Odeljenja.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora sanitarni inspektor ima pravo i dužnost da proverava, objekte koji podležu sanitarnom nadzoru u kojima se obavlja:

1) zdravstvena delatnosti;
2) delatnost proizvodnje i prometa životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe;
3) delatnost javnog snabdevanja stanovništva vodom za piće;
4) ugostiteljska delatnost;
5) delatnost pružanja usluga održavanja higijene, nege i ulepštavanja lica i tela i nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože;
6) delatnost socijalne zaštite;
7) vaspitno-obrazovna delatnost;
8) delatnost kulture, fizičke kulture, sporta i rekreacije;
9) delatnost javnog saobraćaja i
10) drugih objekti određeni zakonom.

U vršenju sanitarnog nadzora nad objektima koji podležu sanitarnom nadzoru, u postupcima izgradnje, odnosno rekonstrukcije tih objekata, sanitarni inspektor utvrđuje da li je idejni projekat usklađen sa izvodom iz urbanističkog plana, odnosno sa aktom o urbanističkim uslovima kojima su utvrđeni opšti, odnosno opšti i posebni sanitarni uslovi, i daje sanitarnu saglasnost na idejni projekat za:
1) objekte u kojima se obavlja zdravstvena delatnost;
2) objekte za proizvodnju životnih namirnica putem industrijskih postrojenja i uređaja.

3.2. ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA – jedan inspektor predviđen (inspektorka izašla u penziju) sa sedištem u Vranju. Odeljenje u Nišu – šef inspekcije Goran Stamenković ,broj telefona 018/505-117.

U Odeljenju za zdravstvenu inspekciju obavljaju se inspekcijski i sa njima povezani stručni poslovi koji obuhvataju: učestvovanje u pripremi stručnih osnova za izradu nacrta zakona i drugih propisa iz delokruga odeljenja; inspekcijski zdravstveni nadzor u vezi sa radom zdravstvenih ustanova, privatne prakse i drugih pravnih lica koja obavljaju zdravstvenu delatnost; nadzor nad zakonitošću rada i nadzor nad zakonitošću akata; proveru kvaliteta stručnog rada zdravstvene službe; rešavanje u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku, izricanje upravnih mera i podnošenje prijava nadležnim pravosudnim organima; osnivanje i prestanak rada zdravstvenih ustanova i privatne prakse; donošenje rešenja o privremenom prestanku rada po zahtevu privatne prakse; evidentiranje i ažuriranje centralne baze podataka iz delokruga Odeljenja; procena organizovanja, sprovođenja spoljne provere kvaliteta stručnog rada; kontrola izvršenja naloženih mera, praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite 17 analizom izveštaja o spoljnoj i unutrašnjoj proveri kvaliteta stručnog rada; saradnja sa drugim državnim organima i institucijama, kao i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

Zdravstvenu inspekciju obavljaju se poslovi koji obuhvataju: nadzor nad zakonitošću rada i nadzor nad zakonitošću akata; rešavanje u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku, izricanje upravnih mera i podnošenje prijava nadležnim pravosudnim organima; inspekcijski nadzor neposrednim uvidom u poslovanje, dokumentaciju i postupanje zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i fizičkih lica u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi i drugim pravnim licima koja obavljaju zdravstvenu delatnost, na osnovu koje se ostvaruje zdravstvena zaštita građana; osnivanje i prestanak rada zdravstvenih ustanova i privatne prakse; neposredan uvid u sprovođenje mera naloženih u postupku provere kvaliteta stručnog rada u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, kao i druge poslove iz delokruga odseka.

Zdravstvena inspekcija vrši nadzor nad sprovođenjem zakona, i drugih propisa i opštih akata, kao i nad sprovođenjem propisanih mera u oblasti zdravstvene zaštite koji se odnose na:
1) usaglašenost organizacije i rada zdravstvenih ustanova i drugih oblika obavljanja zdravstvene delatnosti sa odredbama ovog zakona;
2) ostvarivanje zdravstvene zaštite građana u zdravstvenim ustanovama, odnosno drugim oblicima zdravstvene službe;
3) sprovođenje naloga donetih pri vršenju nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

4. MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – ukupno 19 izvršilaca sa sedištem u Vranju

4.1. POLjOPRIVREDNA INSPEKCIJA – ukupno 2 izvršilaca, od toga 1 sa sedištem u Vranju, broj telefona 017/421-293, 1 izvršilac sa sedištem u Vladičinom Hanu, broj telefona 017/471-900;

Poljoprivredna inspekcija obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa koji se odnose na: oblast zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta; kontrolu redovne obrade poljoprivrednog zemljišta; kontrolu promene namene poljoprivrednog zemljišta; kontrolu donošenja godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta jedinica lokalne samouprave; kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta; kontrolu izvođenja radova na zaštiti i uređenju poljoprivrednog zemljišta; ostvarivanje programa mera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stočarstva; kontrolu isplate premija, regresa i drugih subvencija i podsticajnih sredstava namenjenih unapređenju poljoprivredne proizvodnje i stočarstva i sredstava za podsticaj izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; ostvarivanje programa mera selekcije za unapređenje stočarstva; kontrolu uključivanja poljoprivrednog zemljišta u organsku biljnu proizvodnju; kontrolu ispunjenosti uslova za zasnivanje organske proizvodnje biljnog porekla, organske stočarske proizvodnje i organske proizvodnje vina, rakije i drugih alkoholnih pića, piva i bezalkoholnih pića; kontrolu metoda tehnoloških postupkaka u preradi, skladištenju, pakovanju i prevozu organskih proizvoda; kontrolu ispunjenosti uslova za zasnivanje organske proizvodnje vina, rakije i drugih alkoholnih pića, piva i bezalkoholnih pića; kontrolu ispunjenosti uslova za ovlašćivanje sertifikacionih organizacija za organsku proizvodnju; kontrola kontrole kvaliteta hrane za životinje biljnog porekla koju je obavezan da vrši proizvođač; kontrolu u oblasti bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla u fazi proizvodnje, prerade i prometa na veliko; kontrolu kvaliteta duvana i duvanskih proizvoda; pregled poslovnih prostorija, objekata, postrojenja, uređaja, predmeta i roba u proizvodnji, preradi i prometu na veliko za hranu biljnog i mešovitog porekla; pregled poslovnih prostorija, objekata, postrojenja, uređaja, predmeta i roba u proizvodnji duvanskih proizvoda i obradi duvana; kontrolu javnih skladišta; ispunjenost uslova za proizvodnju vina, rakije, drugih alkoholnih pića, etanola, piva i bezalkoholnih pića; ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta ovih proizvoda i sirovina upotrebljenih za njihovu proizvodnju; kontrolu proizvodnje grožđa, voća, vina i rakije sa zaštićenim geografskim poreklom; kontrolu prometa i kvaliteta vina, rakije, drugih alkoholnih pića, etanola, piva i bezalkoholnih pića u unutrašnjem prometu; kontrolu rada kontrolnih organizacija, akreditovanih ovlašćenih laboratorija; kontrolu bezbednosti pošiljaka grožđa za industrijsku preradu, vina, rakije, drugih alkoholnih pića, etanola i piva nakon uvoza i u izvozu, osim grožđa za industrijsku preradu; kontrolu vođenja evidencije o proizvodnji i prometu ovih proizvoda; organizaciju i vođenje Centralnog registra objekata za proizvodnju i promet hrane i hrane za životinje; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Poljoprivedna inspekcija za kontrolu podsticajnih sredstava u poljoprivredi i stočarstvo, obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa koji se odnose na: ostvarivanje programa mera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stočarstva; kontrolu isplate premija, regresa i drugih subvencija i podsticajnih sredstava namenjenih unapređenju poljoprivredne proizvodnje i stočarstva i sredstava za podsticaj izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; ostvarivanje programa mera selekcije za unapređenje stočarstva; utvrđivanje ciljeva i praćenje sprovođenja odgajivačkih programa; kontrolu produktivnosti i očuvanja osobina domaćih životinja; gajenje domaćih životinja, gajenje pčela, akvakultura, gajenje divljači, očuvanje genetskih rezervi domaćih životinja i biološke raznovrsnosti u stočarstvu; kontrolu vođenja glavne knjige i ostale propisane evidencije po vrstama stoke; kontrolu ispunjenosti uslova za obavljanje poslova u stočarstvu; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Poljoprivredna inspekcija za organsku proizvodnju, obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa koji se odnose na: kontrolu organske biljne i stočarske proizvodnje, postupaka prerade, sastojaka, aditiva i pomoćnih supstanci, sredstava za čišćenje i načina čišćenja tehnoloških linija; kontrolu zabrane upotrebe hrane, hrane za životinje, pomoćnih sredstava u preradi, reproduktivnog materijala, mikroorganizama i životinja koji su genetski modifikovani ili su dobijeni od GMO ili pomoću GMO; kontrolu obeležavanja proizvoda sa organskim statusom i proizvoda iz perioda konverzije; kontrolu skladištenja, prevoza, prometa, uvoza i izvoza organskih proizvoda; kontrolu ispunjenosti uslova organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji; uzorkovanje i preduzimanje mera i radnji kojima se sprečavaju nezakonite aktivnosti; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Poljoprivedna inspekcija za bezbednost hrane biljnog i mešovitog porekla i kontrolu obrađivača duvana i proizvođača duvanskih proizvoda, obavlja poslove koji se odnose na: kontrolu u oblasti bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla u fazi proizvodnje, prerade i prometa na veliko; kontrolu kvaliteta duvana i duvanskih proizvoda; pregled poslovnih prostorija, objekata, postrojenja, uređaja, predmeta i roba u proizvodnji, preradi i prometu na veliko za hranu biljnog i mešovitog porekla; pregled poslovnih prostorija, objekata, postrojenja, uređaja, predmeta i roba u proizvodnji duvanskih proizvoda i obradi duvana; kontrolu javnih skladišta; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

4.2. FITO – SANITARNA INSPEKCIJA – ukupno1 izvršilac sa sedištem u Vranju; broj telefona 017/405-344;

Fitosanitarna inspekcije: obavlja poslove koji se odnose na: kontrolu prisustva štetnih organizama u zemljištu i bilju; sistematski nadzor biljaka na prisustvo štetnih organizama koji se smatraju posebno opasnim za bilje; kontrolu zdravstvenog stanja uvezenog bilja za koje je propisan post karantinski nadzor; službeno uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja na prisustvo štetnih organizama i rezidua sredstava za zaštitu bilja; kontrolu genetski modifikovanih organizama u svim fazama proizvodnje i prometa; kontrolu izdavanja i izdavanje biljnog pasoša; izdavanje fitosertifikata, kontrolu iz oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla u fazi primarne prozvodnje; kontrolu prometa i primene sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta; kontrolu proizvodnje, dorade, prometa i korišćenja semena poljoprivrednog bilja; kontrolu proizvodnje, dorade, prometa i korišćenja semena poljoprivrednog bilja organskog porekla za zasnivanje organske proizvodnje, kontrolu proizvodnje, prometa i korišćenja sadnog materijala poljoprivrednog bilja; kontrolu pravnih lica koja obavljaju poslove od javnog interesa; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

4.3. VETERINARSKA INSPEKCIJA – ukupno 8 izvršilaca sa sedištem u Vranju, broj telefona 017/427-054;

Uprava za veterinu (u daljem tekstu: Uprava), kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove koji se odnose na: zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja i veterinarsko javno zdravstvo; obezbeđivanje sistema za upravljanje rizicima u proizvodnji i prometu hrane i proizvoda životinjskog porekla i hrane za životinje; veterinarsko-sanitarnu kontrolu u proizvodnji i prometu životinja, proizvoda, sporednih proizvoda životinjskog porekla, reproduktivnog materijala i drugih organizama i predmeta kojima se može preneti zarazna bolest, hrane za životinje i komponenti za proizvodnju hrane za životinje; registraciju, odobravanje i kontrolu rada objekata za proizvodnju hrane životinjskog porekla; kontrolu objekata za proizvodnju hrane za životinje i neškodljivo uklanjanje leševa i otpadaka životinjskog porekla, kao i objekata za njihovu preradu; kontrolu prizvodnje i prometa veterinarskih lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini; veterinarsku zaštitu životne sredine; objedinjavanjesistema baza podataka, registara i veterinarskih informacionih sistema; praćenje i usklađivanjenacionalnih propisa iz oblasti veterinarstva; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Odeljenje veterinarske inspekcije obavlja poslove veterinarsko-sanitarne kontrole koja se sprovodi kroz nadzor, inspekciju, monitoring, uzorkovanje i proveru nad primenom zakona i drugih propisa koji se odnose na zdravstvenu zaštitu, dobrobit i reprodukciju životinja, zdravstvenu ispravnost i kvaliteta hrane, proizvoda i otpadaka životinjskog porekla, hrane za životinje, lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini i vode; veterinarsko sanitarnu kontrolu i ispunjenost uslova u objektima za uzgoj i držanje životinja, za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla,hrane za životinje, proizvoda i otpadaka životinjskog porekla, reproduktivnog materijala, lekova i medicinskih sredstva za upotrebu u veterinu, sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju i drugih otrova za upotrebu u veterini; vršenje nadzora i inspekcije nadživotinjama, hranom životinjskog porekla i hranom za životinje, nad sprovođenjem eksperimenata nad životinjama, nad sprovođenjem propisanih i naređenih mera za sprečavanje pojavljivanja, otkrivanje, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti životinja; nad sredstvima za prevoz i uslovima prevoza, nad objektima, opremom, uslovima i načinom rada subjekata koji obavljaju veterinarsku delatnost i veterinarskih organizacija,nad dobijanjem, proizvodnjom, skladištenjem reproduktivnog materijala; nadprimenom lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini, kao i nad drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti izvor ili prenosioc zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje i zdravlje ljudi; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

– Grupa veterinarske inspekcije za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja obavlja veterinarsko-sanitarnu kontrolu kroz inspekcijski nadzor i proveru nad primenom zakona i drugih propisa koji se odnose na: zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja i reprodukciju; kontrolu rada veterinarske službe; kontrolu ispunjenosti uslova u objektima za držanje, proizvodnju i promet životinja i obavljanje veterinarske delatnosti; inspekcijski nadzor i proveru objekata i vršenja nadzora u objektima iz delokruga u cilju standardizovanja i sprovođenja jednakih procedura i unapređenja kvaliteta rada svih subjekta u oblasti zaštite zdravlja životinja;pripremu plana provere objekata iz delokruga; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

– Grupa veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu namenjeni za ishranu ljudi u proizvodnji i prometu obavlja veterinarsko-sanitarnu kontrolu kroz inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa koji se odnose na: kontrolu zdravstvene ispravnosti i bezbednost hrane, proizvoda i sporednih proizvoda/otpadaka životinjskog porekla koji nisu namenjeni za ishranu ljudi u proizvodnji i prometu; kontrolu ispunjenosti uslova u objektima za proizvodnju i promet hrane i proizvoda životinjskog porekla; kontrolu ispunjenosti uslova i u objektima za sakupljanje, skladištenje, i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu namenjeni za ljudsku upotrebu; inspekcijski nadzor i proveru objekata i nadzora u objektima iz delokruga u cilju standardizovanja i sprovođenja jednakih procedura i unapređenja kvaliteta rada svih subjekta u proizvodnji i prometu hrane za životinje; pripremu plana provere objekata iz delokruga; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

– Grupa veterinarske inspekcije u izvoznim objektima obavlja veterinarsko-sanitarnu kontrolu kroz inspekcijski nadzor i proveru nad primenom zakona i drugih propisa koji se odnose na: kontrolu ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova u objektima iz kojih se vrši izvoz hrane, proizvoda životinjskog porekla, sporednih proizvoda/otpadaka životinjskog porekla koji nisu namenjeni za ishranu ljudi, prema zahtevima zemalja uvoznica i članica EU; izdavanje međunarodnih sertifikata o zdravstvenoj ispravnosti hrane, proizvoda i sporednih proizvoda životinjskog porekla u skladu sa međunarodnim standardima iz ove oblasti; učešće u pripremi odgovora na upitnike zemalja uvoznica hrane i proizvoda životinjskog porekla; inspekcijski nadzor i proveru objekata i nadzor u objektima iz delokruga u cilju standardizovanja i sprovođenja jednakih procedura i unapređenja kvaliteta rada svih subjekta u proizvodnji i prometu hrane za životinje; pripremu plana provere objekata iz delokruga; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

– Grupa veterinarske inspekcije za kontrolu proizvodnje i prometa lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini, hrane za životinje i medicinirane hrane za životinje obavlja veterinarsko-sanitarnu kontrolu kroz inspekcijski nadzor i proveru nad primenom zakona i drugih propisa koji se odnose na: proizvodnju i promet lekova, medicinskih sredstava, dijagnostičkih preparata za upotrebu u veterini, sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju i drugih otrova za upotrebu u veterini, hrane za životinje i medicinirane hrane za životinje; kontrolu ispunjenosti uslova u ovim objektima; inspekcijski nadzor i proveru objekata i nadzoru u objektima iz delokruga u cilju standardizovanja i sprovođenja jednakih procedura i unapređenja kvaliteta rada svih subjekta u proizvodnji i prometu lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini, hrane za životinje i medicinirane hrane za životinje; pripremu plana provere objekata iz delokruga; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

4.4. ŠUMARSKA I LOVNA INSPEKCIJA – ukupno 2 izvršioca sa sedištem u Vranju, broj telefona 017/427-729;

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora šumarsko – lovni inspektor ima pravo i dužnost da proverava:
1. Zakon o zaštiti bilja od biljnih bolesti.
2. Zakon o šumama.
3. Zakon o semenu i sadnim materijalima.

Uprava za šume (u daljem tekstu: Uprava), kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: politiku šumarstva; očuvanje šuma; unapređenje i korišćenje šuma i divljači; sprovođenje mera zaštite šuma i divljači; kontrolu semena i sadnog materijala u šumarstvu; inspekcijski nadzor u oblasti šumarstva i lovstva koji se obavlja u skladu sa zakonom; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Šumarska i lovna inspekcija obavlja poslove koji se odnose na: nadzor nad vršenjem poverenih poslova; nadzor nad primenom i sprovođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti šumarstva, šumskog semena i sadnog materijala, zaštite šuma i lovstva; kontrola primene i sprovođenja standarda; nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa i akata koji se odnose na šume uključene u nacionalne parkove; nadzor nad vršenjem javnih ovlašćenja od strane preduzeća i drugih organizacija kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja; koordiniranje rada inspektora na terenu; učestvovanja u davanju stručnih rešenja kod izrade predloga propisa i drugih opštih akata iz delokruga Uprave; učestvovanje u izradi izveštaja, odgovora na poslanička pitanja i predstavke koje su vezane za delokrug Odeljenja; davanje mišljenja, instrukcija i uputstava za primenu propisa; pružanje stručne pomoći inspektorima u nadzoru i primeni zakona i drugih propisa iz oblasti šumarstva i lovstva; izrada zahteva za pokretanje kaznenih postupaka, žalbi i prigovora na odluke pravosudnih organa donetih po podnetim zahtevima; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Šumarska i lovna inspekcija obavlja poslove u oblasti šumarstva i lovstva koji se odnose na: nadzor nad vršenjem poverenih poslova; nadzor nad primenom i sprovođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti šumarstva i lovstva, šumskog reproduktivnog materijala i zaštite šuma; kontrolu primene i sprovođenja standarda; nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa i akata koji se odnose na šume uključene u nacionalne parkove; nadzor nad vršenjem javnih ovlašćenja od strane preduzeća i drugih organizacija kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja; učestvovanje u rešavanju predmeta u upravnom postupku; koordiniranje rada inspektora na terenu; učestvovanje u izradi izveštaja, odgovora na poslanička pitanja i predstavke iz delokruga Odseka; pružanje stručne pomoći inspektorima u nadzoru i primeni zakona i drugih propisa iz oblasti šumarstva i lovstva; izradu zahteva za pokretanje kaznenih postupaka, žalbi i prigovora na odluke pravosudnih organa donetih po podnetim zahtevima; obavljaju i druge poslove iz ove oblasti.

4.5. VODNA INSPEKCIJA – jedan vodni inspektor sa sedištem u Vladičinom Hanu, broj telefona 017/471-900;

Jedan inspektor vrši kontrolu za teritoriju celog Okruga nad izgradnjom objekata i izvođenjem drugih radova koji prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promene u prirodi.

Vodna inspekcije obavlja poslove koji se odnose na: vršenje neposrednog nadzora i preduzimanje mera za obezbeđivanje izvršenja zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu; zaštitu voda od zagađivanja; kontrolu kvaliteta površinskih i podzemnih voda; nadzor nad zakonitošću akata javnih vodoprivrednih preduzeća kojima se rešava o pravima i dužnostima građana, preduzeća i drugih pravnih lica; nadzor nad radom preduzeća i drugih pravnih lica kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja; nadzor nad radom preduzeća i drugih pravnih lica koji se staraju o odbrani od poplava, praćenje i analiziranje sprovođenja zakona, drugih propisa i opštih akata donetih na osnovu zakona; obrada predmeta po žalbama; pripremu mišljenja o primeni propisa iz delokruga Odeljenja; učestvovanje u izradi izveštaja, odgovora na poslanička pitanja i predstavke koje su vezane za delokrug Odeljenja; praćenje propisa iz delokruga odeljenja; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

1. Kontrola vodoprivrednih dozvola, saglasnosti, potvrda, vodnih knjiga;
2. Vrši kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata;
3. Kontroliše režim i kvalitet voda u prirodnim i veštačkim vodotocima, ucerima i podzemnim vodama;
4. Kontrolno funkcionisanje, ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda;
5. Kontroliše poštovanje propisanog vodnog režima;
6. Zabranjuje izvođenje radova koji su suprotni vodoprivrednoj saglasnosti;
7. Naređuje rušenje objekata i postrojenja izgrađenih bez vodoprivredne saglasnosti;
8. Naređuje prestanak rada preduzećima kada utvrdi da otpadne vode koje ispuštaju sadrže opasne materije u većoj količini od dozvoljene

4.6. EKOLOŠKA INSPEKCIJA – ukupno 4 izvrišilaca sa sedištem u Vranju,

broj telefona 017/414-837 i jedan izvršilac sa sedištem u Vladičinom Hanu broj telefona 017/471-906.

Inspekcija za zaštitu životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine; zaštitu i korišćenje prirodnih resursa i dobara; zaštitu od hemijskog udesa kod seveso postrojenja; kontrolu hemikalija i biocidnih proizvoda, zaštitu zemljišta i voda od zagađivanja; zaštitu od jonizujućih i nejonizujućih zračenja; postupanje sa otpadom; prilagođavanje rada inspekcije za zaštitu životne sredine na svim nivoima u Republici Srbiji zahtevima Evropske Unije u cilju sprovođenja Preporuke Saveta Evrope i Skupštine Evrope o Minimalnim kriterijumima za inspekciju zaštite životne sredine; izradu izveštaja i evidencija o sprovođenju inspekcijskog nadzora; učešće u pripremi stručnih osnova u izradi propisa; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Inspekcija za zaštitu životne sredine za sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor u oblasti kontrole zagađenja vazduha; inspekcijski nadzor u oblasti zaštite od buke; inspekcijski nadzor u oblasti integrisanog sprečavanja i kontrole zagađenja životne sredine; inspekcijski nadzor u oblasti upravljanja otpadom; inspekcijski nadzor u oblasti planiranja i izgradnje objekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu; inspekcijski nadzor u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova zaštite životne sredine za obavljanje delatnosti; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Inspekcija za zaštitu životne sredine za integrisano sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor u oblasti kontrole zagađenja vazduha; inspekcijski nadzor u oblasti zaštite od buke; inspekcijski nadzor u oblasti upravljanja otpadom; inspekcijski nadzor u oblasti planiranja i izgradnje objekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu; inspekcijski nadzor u oblasti integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Inspekcija za zaštitu životne sredine za zaštitu životne sredine od zagađivanja obavlja poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor u oblasti kontrole zagađenja vazduha; inspekcijski nadzor u oblasti zaštite od buke; inspekcijski nadzor u oblasti upravljanja otpadom; inspekcijski nadzor u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova zaštite životne sredine za obavljanje delatnosti; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Inspekcija za zaštitu životne sredine za zaštitu zemljišta, podzemnih i površinskih voda od zagađivanja obavlja poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor u oblasti kontrole kvaliteta zemljišta podzemnih i površinskih voda; vršenje neposrednog nadzora i preduzimanje mera za obezbeđivanje izvršenja Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o vodama, i drugih propisa i opštih akata koji se odnose na utvrđivanje kriterijuma za određivanje statusa ugroženosti životne sredine i/ili prioriteta za sanaciju i remedijaciju kontaminiranih lokacija na teritoriji Srbije; sprovođenje postupaka i preduzimanje zakonom definisanih mera prilikom akcidentnih zagađenja površinskih, podzemnih voda i zemljišta; usklađivanje programa ispitivanja voda sa zahtevima Okvirne direktive o vodama; Okvirne direktive o zemljištu; kontrolu ispunjenosti uslova za rad postrojenja – ispusta otpadnih materija u vode i zemljište; uvođenje i primenu procedura i metoda za sistematsko praćenje kvaliteta i stanja zemljišta na lokacijama operatera; saradnju sa drugim nadležnim ispekcijama u Republici; saradnju inspekcije sa jedinicama lokalne samouprave, neposredan nadzor nad izvršenjem inspekcijskih poslova u autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave u oblasti donošenja Programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih akcionih i sanacionih planova; obezbeđenje validnosti podataka i informacija iz državne mreže lokaliteta za praćenje kvaliteta zemljišta; prikupljanje podataka i praćenje indikatora za ocenu rizika od degradacije zemljišta; međunarodnu saradnju vezanu za inspekcijski nadzor prekograničnog kretanja zagađenja; obavlje poslova nacionalne kontakt osobe za UN Konvenciju o dezertifikaciji i degradaciji zemljišta; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Inspekcija za zaštitu životne sredine za zaštitu zemljišta i podzemnih voda od zagađivanja obavlja poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor u oblasti kontrole zagađenja zemljišta; kontrole kvaliteta podzemnih voda; sprovođenje postupaka i preduzimanja zakonom definisanih mera prilikom akcidentnih zagađenja zemljišta i podzemnih voda; nadzor nad sprovođenjem sanacionih i remedijacionih postupaka na kontaminiranim lokacijama na teritoriji Republike Srbije; utvrđivanje kriterijuma za određivanje statusa ugroženosti životne sredine i prioriteta za sanaciju i remedijaciju; vršenje neposrednog nadzora i preduzimanje mera za obezbeđivanje izvršenja zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na obavljanje poslova iz delokruga Odseka; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Inspekcija za zaštitu životne sredine za zaštitu površinskih voda od zagađivanja obavlja poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor u oblasti kontrole zagađenja voda; kontrole kvaliteta otpadnih voda; sprovođenje postupaka i preduzimanje zakonom definisanih mera prilikom akcidentnih zagađenja površinskih voda; sakupljanje i obradu podataka radi formiranja i vođenja registra izvora zagađivanja, registara vezanih za emisije zagađujućih materija u vode; uspostavljanje monitoringa neposrednog nadzora i preduzimanje mera za obezbeđivanje izvršenja zakona, drugih propisa i opštih akata; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Inspekcija za zaštitu životne sredine za kontrolu postupanja sa otpadom obavlja poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor u oblasti kontrole postupanja sa opasnim i ostalim otpadom, ambalažom i ambalažnim otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu; inspekcijski nadzor u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova zaštite životne sredine za obavljanje delatnosti upravljanja posebnim tokovima otpada; inspekcijski nadzor u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova zaštite životne sredine za prekogranično kretanje otpada; inspekcijski nadzor u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za dodelu podsticajnih sredstava, međunarodnu saradnju vezanu za inspekcijski nadzor prekograničnog kretanja otpada, u okviru međunarodnih mreža (IMPEL i ECENA); međunarodnu saradnju vezanu za inspekcijski nadzor primene i sprovođenja Bazelske konvencije; iniciranje i rukovođenje formiranjem jedinstvene baze podataka operatera koji postupaju sa opasnim i ostalim otpadom, ambalažom i ambalažnim otpadom, sa sistemom za praćenje stepena usaglašenosti sa važećom zakonskom regulativom iz oblasti zaštite životne sredine; iniciranje razvoja sistema za edukaciju i pružanje informacija operaterima koji postupaju sa opasnim i drugim otpadom i operaterima koji upravljaju ambalažnim otpadom u procesu usaglašavanja sa postojećom zakonskom regulativom iz oblasti zaštite životne sredine; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Inspekcija za zaštitu životne sredine u oblasti zaštite ribljeg fonda obavlja poslove koji se odnose na:inspekcijski nadzor u oblasti ribarstva, korišćenja ribolovnih voda i ribolovnih voda u zaštićenim prirodnim dobrima, poribljavanje ribolovnih voda, način obavljanja ribolova (rekreativnog i privrednog), alata za obavljanje ribolova i vremena lovostaja riba, prometa riba; obavlja se neposredan nadzor nad izvršenjem inspekcijskih poslova poverenih autonomnoj pokrajini i obavljaju zajednički inspekcijski pregledi sa inspektorima drugih organa; obavljanje i drugih poslova prema Zakonu o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

5. MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE – jedan inspektor za drumski saobraćaj sa sedištem u Vranju, broj telefona 064/809-47-24.

Vrši kontrolu međunarodnog prevoza putnika i stvari, međumesni prevoz putnika i stvari, vanlinijski prevoz putnika i stvari. Primenjuje Zakon o prevozu u drumskom, međunarodnom i lokalnom sobraćaju.

Stručna služba Pčinjkog upravnog okruga opslužuje ukupno 48 izvršioca. Stručna služba Pčinjskog upravnog okruga ima 8 zaposlenih. U radnom odnosu na neodređeno vreme je 6 izvršilaca, 1 izvršilac na određeno vreme i načelnik Upravnog okruga.