Načelnik

Nadležnost i ovlašćenja

Rukovodi i planira rad u Stručnoj službi, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika i nameštenika u stručnoj službi; usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave; prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave; prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima za njihov rad; prati rad državnih službenika i nameštenika u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih; sarađuje sa područnim jedinicama organa državne uprave koji vrše poslove državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane su za područje šire ili uže od područja Upravnog okruga; sarađuje sa opštinama radi poboljšanja rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i područnih jedinica organa državne uprave koji vrše poslove državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane su za područje šire ili uže od područja Upravnog okruga; saziva i predsedava sednicama Saveta upravnog okruga; najmanje jednom godišnje podnosi ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu izveštaj o radu Saveta.

Načelnik Pčinjskog upravnog okruga je Srećko Pejković. Kontakt telefon 017/423-133.

Načelnik Upravnog okruga za svoj rad odgovara Ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Vladi.