Organizaciona struktura

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Pčinjskog upravnog okruga br: 924-110-82/2010-01 od 16.06.2010. godine, sistematizovana je jedna funkcija, tri izvršilačka radna mesta državnih službenika i tri radna mesta nameštenika, sa ukupno 8 izvršilaca.

To su sledeća radna mesta:

  • jedno radno mesto u zvanju savetnika 1 (jedan državni službenik)
  • jedno radno mesto u zvanju saradnika 1 (jedan državni službenik)
  • jedno radno mesto u zvanju referenta 1 (jedan državni službenik)
  • tri radna mesta u IV vrsti radnih mesta nameštenika (4 nameštenika).

Nazivi radnih mesta su:

  • šef Odseka za opšte poslove,
  • radno mesto za finansijsko -materijalne poslove,
  • radno mesto za kancelarijske poslove (izvršilačka radna mesta);
  • administrativno-tehnički sekretar,
  • operater- daktilograf i
  • vozač (nameštenička radna mesta).

Svi pomenuti su deo unutrašnje organizacione jedinice – Odseka za opšte poslove.

organizaciona-struktura