Stručna služba okruga

Unutrašnje uređenje, način rukovođenja i odgovornosti, ukupan broj državnih službenika na položaju i opis njihovih poslova, broj radnih mesta po svakom zvanju za državne službenike i svaku vrstu radnih mesta za nameštenike, sa nazivom i opisom poslova, potreban broj državnih službenika i nameštenika za svako radno mesto i uslovi za zaposlenje za svako radno mesto u Stručnoj službi Pčinjskog upravnog okruga sa sedištem u Vranje (u daljem tekstu: Stručna služba), definisan je Pravilnikom u unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Pčinjskog upravnog okruga.

Delokrug Stručne službe

U stručnoj službi Pčinjskog upravnog okruga, obavljaju se poslovi koji se odnose na: ostvarivanje saradnje sa organima državne uprave i lokalne samouprave; pružanje stručne i tehničke potpore načelniku Upravnog okruga i Savetu uprvnog okruga, obavljanje poslova zajedničkih svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane za područje šire ili uže od područja Upravnog okruga; upravne poslove u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa državnih službenika i nameštenika; poslovi kojima se obezbeđuje dostupnost informacijama od javnog značaja; poslovi razvoja kadrova; poslovi ocenjivanja državnih službenika; poslovi izrade nacrta kadrovskog plana; poslovi analiziranja radnih mesta; poslovi pripreme Poslovnika o radu Saveta upravnog okruga; planiranje izvršenja budžeta i kvota, izradu zahteva za promenu u aproprijaciji i promeni kvota, izradu zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrolu rashoda, obradu plaćanja i evidentiranja troškova, finansijsko izveštavanje o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, prikupljanje i kontrolu podataka za obračun plata zaposlenih; sastavljanje analiza, izveštaja i informacija; poslove javnih nabavki; čuvanje i izdavanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara; prijem evidentiranje, združivanje, razvođenje, arhiviranje i ekspediciju predmeta, daktilografske poslove i poslove umnožavanja materijala; tekuće održavanje poslovnog prostora i druge poslove od značaja za rad Upravnog okruga.

Stručnom službom rukovodi načelnik Upravnog okruga.

Za obavljanje poslova iz delokruga Stručne službe obrazovan je Odsek za opšte poslove kao uža unutrašnja jedinica. Odsekom rukovodi šef Odseka Nataša Cvetković, diplomirani ekonomista iz Vranja tel. 017/413-012. Šef Odseka odgovara za svoj rad i rad Odseka kojim rukovodi načelniku Upravnog okruga.

Državni službenici i nameštenici u Stručnoj službi odgovaraju za svoj rad šefu Odseka, odnosno načelniku Upravnog okruga.