Вести

Састанак са начелницима и шефовима инспекцијских служби – 15.03.2016

Дана 15.03.2016. године, начелник Пчињског управног округа Славиша Булатовић, одржао је колегијум са начелницима и шефовима инспекцијских служби.

На састанку је разматрана Извештај о раду за фебруар месец 2016. године.

Инспекција рада је у фебруар месецу вршила инспекцијски надзор по захтевима странака и службеној дужности у делатности трговине на велико и мало, у здравственој, образовној, саобраћајној, финансијским делтностима и пословне услуге, медијима, коцкарницима и припремање игара на срећу. Из области радних односа извшено је укупно 88 надзора, укупан број затечених на раду 481 лице, 37 лица на фактичком раду и са 34 лица након надзора је заснован радни однос. По основу прекршајних налога укупно је изречено 3 мандатних казни и наплаћен је износ од 65.000,00 динара. Из области безбедности и здравље на раду укупно је по службеној дужности извршено 6 надзора, 3 инспекцијска надзор поводом тешке повреде на раду и нема прегледа пословног простора. Донето је 1 решење којим су наложене мере за отклањање 1 недостатка из области безбедности и здравље на раду, нема решења о забрани рада.

Тржишна инспекција је у фебруару месецу извршила укупно 85 инспекцијских надзора и поднела 19 захтева за покретање прекршајног поступка. У поступцима контроле донела је укупно 17 управних решења о отклањању недостатака и привременој забрани промета робе, 4 решења о одузимању робе, 3 решења о коначном одузимању робе за повреду права интелектуалне својине.

Санитарна инспекција је у фебруару месецу извршила 189 инспекцијских прегледа по службеној дужности и то: 165 редовних прегледа, 1 ванредни и 23 контролна прегледа. Донета су три усмена решења, 47 писаних решења, од тога 28 решења за отклањање недостатака, 2 решења забране употребе стерилизатора, 5 решења забране рада лицима која су затечена без доказа о обављеним повременим здравственим прегледима и 13 решења забране рада лицима – клицоноше. Контролом извршења наложених мера решењима у 23 објекта, констатовано је да је у свим објектима поступљено по наложеним мерама. Контролисано је 548 лица, која подлежу санитарном надзору.

Туристичка инспекција је у фебруару месецу укупно извршила 92 контроле, од тога: 68 редовне и 24 контрола извршења решења. Донето је 7 решења о привременој забрани обављања делатности, 17 решења за утврђене неправилности за изречене 28 мере. Судији за прекршаје поднето је 20 захтева за 23 учињена прекршаја.