Надлежности

Управни округ
Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје. Образован je за вршење послова државне управе изван седишта органа државне управе

Законска основа: Закон о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/2005). Управне округе је образовала Влада Уредбом о управним окрузима („Службени гласник РС“, број 15/2006). У републици Србији има 29 управних округа.

Извод из Закона о државној управи
Закон је објављен у Службеном гласнику РС

бр. 79/2005 од 16. 9. 2005. године

Управни окрузи

Појам управног округа

Члан 38.

Управни округ образује се ради вршења послова државне упреве изван седишта органа државне управе.

У Управном округу органи државне управе могу, по сопственој одлуци, да врше један или више следећих послова државне управе: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних овлашћења и да врше инспекцијски надзор.

Орган државне управе који одлучи да у Управном округу врши један или више послова државне управе, образује актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места своју окружну подручну јединицу.

Начин образовања управних округа

Члан 39.

Управне округе образује Влада Уредбом, којом одређује и подручне јединице и седишта управних округа.

Влада је дужна да подручје Управног округа тако одреди да оно омогући рационалан и делотворан рад окружних подручних јединица органа државне управе.

Уредбом којом образује управне округе Влада одређује и услове под којима органи државне управе могу образовати подручне јединице за два или више управна округа, једну или више општина, град или аутономну покрајину.

Начелник Управног округа

Члан 40.

Управни округ има Начелника, који за свој рад одговара министру надлежном за послове управе и Владе.

Начелник Управног округа усклађује рад окружних подручних јединица и прати примену директива и инструкција које су им издате, прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад, прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка против њих, сарађује са подручним јединицама орагана државне управе које нису образоване за подручја Округа, сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом.

Начелника управног округа поставља Влада на пет година, на предлог министра надлежног за послове управе, према закону којим се утврђује положај државних службеника.

Стручна служба управног округа

Члан 41.

У Управном округу постоји Стручна служба управног округа, задужена за стручну и техничку потпору Начелнику управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе.

Стручном службом округа руководи Начелник управног округа, који одлучује и о правима и дужностима запослених у Стручној служби.

Министарство надлежно за послове управе надзире сврсисходност рада Стручне службе управног округа, прави оспособљавање запослених у њој и издаје јој инструкције.

На Стручну службу управног округа примењују се прописи о државној управи.

Савет управног округа

Члан 42.

Управни округ има Савет управног округа, који усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја Управног округа и даје предлоге за побољшање рада Управног округа и окружних и других подручних јединица које органи државне управе имају на подручју Управног округа.

Савет управног округа чине Начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја Управног округа.

Начелник управног округа дужан је да све предлоге Савета управног округа проследи министру надлежном за послове управе и руководиоцима органа државне управе који имају подручне јединице на подручју Управног округа.

Начин рада Савета управног округа одређује Влада уредбом.

Појам, назив, седиште и подручја Управног округа детаљно су регулисани Уредбом о управним окрузима („Сл. гласник РС“, бр. 15/05 од 27. 2. 2006. године).

Уредба о управним окрузима

I Садржина уредбе

Члан 1.

Овом уредбом образују се управни окрузи и одређују њихови називи, подручја и седишта.

Овом уредбом уређују се услови под којима министарства, посебне организације и органи управе у саставу министарства (у даљем тексту: органи државне управе) могу да образују подручне јединице за два управна округа или више њих, за општину или више њих, тј. за град или за аутономну покрајину.

II Управни округ, назив, седиште и подручја управних округа

1. Управни округ

Појам Управног округа

Члан 2.

Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за њихово подручје.

Који су послови државне управе допуштени у Управном округу

Члан 3.

Органу државне управе допуштено је да у Управном округу решава у управним стварима у првом степену, да решава о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врши надзор над радом ималаца јавних овлашћења и да врши инспекцијски надзор.

Однос органа државне управе према пословима у Управном округу

Члан 4.

Орган државне управе самостално одлучује о томе да ли ће у Управном округу вршити неки посао државне управе из свога делокруга.

О томе орган државне управе одлучује приликом доношења Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места ( у даљем тексту: Правилник).

Окружна подручна јединица органа државне управе

Члан 5.

Ако орган државне управе одлучи да у Управном округу врши макар један посао државне управе, дужан је да Правилником образује своју окружну подручну јединицу.

Правилником се одређују и послови државне управе које орган државне управе врши у окружној подручној јединици.

Седиште окружне подручне јединице је у седишту Управног округа.

Уже јединице унутар окружне подручне јединице

Члан 6.

Орган државне управе може Правилником да образује ужу унутрашњу јединицу или више њих унутар окружне подручне јединице.

Седиште уже унутрашње јединице је у саставу окружне подручне јединице, може бити ван седишта Управног округа ако орган државне управе на тај начин постаје доступнији субјектима који пред њим остварују права, обавезе или правне интересе или које он надзире (у даљем тексту: правни субјект).

2. Начелник управног округа

Овлашћења Начелника управног округа

Члан 7.

Управни округ има Начелника управног округа.

Начелник управног округа:

– усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе

– прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе

– прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за њихов рад

– прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих

– сарађује с подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју Управног округа а обевезне су за подручје шире или уже од подручја Управног округа

– сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју шире или уже од подручја управног округа; орган државне управе доставља Начелнику управног округа директиве и инструкције које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе и извод из плана рада органа државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице.

Одговорност Начелника управног округа

Члан 8.

Начелник управног округа за свој рад одговара министру за државну управу и локалну самоуправу и Влади.

Начелника управног округа поставља Влада на пет година, на предлог министра за државну управу и локалну самоуправу, према Закону о државним службеницима.

Стручна служба управног округа

Члан 9.

У управном округу постоји Стручна служба управног округа.

Стручна служба управног округа задужена је за стручну и техничку потпору Начелнику управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе.

Седиште Стручне службе управног округа је у седишту управног округа.

На Стручну службу управног округа примењују се прописи о државној управи.

Руковођење Стручном службом управног округа

Члан 10.

Стручном службом управног округа руководи Начелник управног округа.

Начелник управног округа одлучује о правима и дужностима запослених у Стручној служби управног округа.

Овлашћења Министарства за државну управу и локалну самоуправу

Члан 11.

Министарство за државну управу и локалну самоуправу надзире свсисходност рада Стручне службе управног округа, прати оспособљеност запослених у њој и издаје јој инструкције.

Инструкцијама се усмерава организација рада Стручне службе управног округа и начин рада запослених у њој.

3. Називи, седишта и подручја управних округа

Члан 12.

Образују се управни окрузи са следећим називима, седиштима и подручјима: Поморавски управни округ – за територију општина Деспотовац, Јагодина, Параћин, Рековац, Свилајнац и Ћуприја, са седиштем у Јагодини;

III Подручне јединице органа државне управе с подручјем ширим или ужим од подручја Управног округа

1. Који су послови државне управе допуштени у подручним јединицама с подручјем ширим или ужим од подручја Управног округа

Члан 13.

Органу државне управе допуштено је да у подручним јединицама с подручјем ширим или ужим од подручја Управног округа врши послове који се врше у Управном округу и друге послове државне управе из свог делокруга, само ако се тиме обезбеђује и његова делотворност и његова доступност правним субјектима.

2. Одлучивање о образовању подручне јединице с подручјем ширим или ужим од подручја Управног округа

Члан 14.

Орган државне управе самостално одлучује о томе да ли ће образовати подручну јединицу с подручјем ширим или ужим од подручја Управног округа.

Подручне јединице с подручјем ширим или ужим од подручја Управног округа образује се Правилником којим се одређују и послови државне управе који се у њој врше.

3. Подручне јединице за подручја два управна округа или више њих

Члан 15.

Орган државне управе може да образује подручну јединицу за подручје два управна округа или више њих ако то оправдавају обим, учесталост и територијална заступљеност послова државне управе и сарадња са другим органима.

Седиште и подручне јединице за подручја два управна округа или више њих може да буде у седишту Управног округа који је приближно једнако удаљен свим правним субјектима или у седишту Управног округа у којем има највише правних субјеката.

Послове које врши за окружне подручне јединице Стручна служба управног округа врши и за запослене у подручној јединици која је образована за подручја два управна округа или више њих који раде у њеном Управном округу.