Вести

Састанак са начелницима и шефовима инспекцијских служби – 09.05.2016

Дана 09.05.2016. године, начелник Пчињског управног округа Славиша Булатовић, одржао је колегијум са начелницима и шефовима инспекцијских служби. На састанку је разматран Извештај о раду за април месец 2016. године.

Инспекција рада је у априлу месецу вршила инспекцијски надзор по захтевима странака и службеној дужности у делатности текстила, коже и обуће, грађевинској делатноси, трговини на велико и мало, делатности услуге смештаја и исхране, образовања,здравства и социјалне заштите, финансијским делатностима и пословним услугама. Из области радних односа извршено је укупно 60 надзора, укупан број затечених на раду је 378, затечено је 78 лица на фактичком раду и са 52 лица након надзора заснован је радни однос. Донето је 8 решења за отклањање недостатака по члану 269. Закона о раду, 2 закључка, 3 решења за отклањање недостатака по члану 271. Закона о раду и поднето је 5 Захтева за покретање прекршајног поступка. Поднета је једна кривична пријава. Из области безбедности и здравља на раду укупно је по службеној дужности извршено 29 надзора, од тога 5 прегледа пословног простора. Донето је једно решење којим су наложене мере за отклањање 8 недостатка из области безбедности и здравља на раду.

Тржишна инспекција је у априлу месецу извршила укупно 85 инспекцијских надзора и поднела 14 захтева за покретање прекршајног поступка. У поступцима контроле донето је укупно 12 управних решења о отклањању недостатака и привременој забрани промета робе, 3 решења о налагању-забрани и одузимању робе и 5 решења о одузимању и задржавању робе.

Санитарна инспекција је у априлу месецу извршила 192 инспекцијска прегледа по службеној дужности и то : 152 редовна прегледа и 40 контролних прегледа. Донето је једно усмено решење, 34 писана решења, од тога 17 решења за отклањање недостатака, 3 решења забране употребе стерилизатора, 5 решења забране употребе воде за пиће са јавних чесама и 9 решења забране рада лицима – клицоноше. Контролом извршења наложених мера решењима у 40 објеката, констатовано је да је у 37 објекта поступљено по наложеним мерама. Контролисано је 280 лица, која подлежу санитарном надзору.

Туристичка инспекција је у априлу месецу укупно извршила 37 контрола, од тога: 32 редовне и 5 контрола извршења решења. Донето је 1 решења о привременој забрани обављања делатности, 10 решења за утврђене неправилности за изречених 13 мера. Судији за прекршаје поднето је 11 захтева за 11 прекршаја.

Ветеринарска инспекција је у априлу месецу вршила редовне контоле, при том је сачинила 111 записника, 26 записника за наплату за извршене ветеринарско-санитарне прегледе, 17 решења за отклањање недостатака у објектима и 5 захтева за покретање прекршајних поступака. На линији клања исконтролисано је клање 12 говеда, 159 свиња, 15 прасади и 40 јагњади. У прерадама меса исконтролисано је 8.101 кг. сировог меса од чега је произведено 9.230 кг. производа од меса. У млекарама је откупљено 309.612 литара сировог млека, а произведено 224.287 кг. производа од млека. У априлу месецу је фактурисано на име обављених ветеринарско-санитарних прегледа у производњи и промету 83.899.00 динара, а наплаћено је 95.620.0000 динара, на име републичких административних такси фактурисано је 83.300,00 динара а наплаћено 90.400.00 динара.