Pristup informacijama od javnog značaja

PODACI O NAČINU I MESTU ČUVANjA INFORMACIJA

Informacije sa kojima raspolaže Stručna služba Pčinjskog upravnog okruga, a koje su nastale u radu i u vezi sa radom Stručne službe nalaze se na nosačima informacija koji se čuvaju:
u arhivi pisarnice Pčinjskog upravnog okruga do isteka tekuće godine, odnosno u arhivskom depou upravnog okruga, ulica Matije Gupca broj 2 u Vranju;
u elektronskoj bazi podataka Pčinjskog upravnog okruga u Pisarnici, kancelarija broj 38,39;
u Stručnoj službi Pčinjskog upravnog okruga, u Odseku za opšte poslove i u Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, ulica Pop Lukina 7-9 u Beogradu, koji se odnose na finansijska dokumenta o plaćanju za potrebe Pčinjskog upravnog okruga i na dokumentaciju vezanu za isplatu plata zaposlenih;
u Stručnoj službi – papirna dokumentacija koja se odnosi na zaposlene u Stručnoj službi.

INFORMACIJE KOJE SE STAVLjAJU NA UVID

Tražiocu informacije mogu se staviti na uvid sve informacije sa kojima raspolaže Pčinjski upravni okrug, koje su nastale u radu ili u vezi sa radom upravnog okruga, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, osim kada su se, prema Zakonu, stekli uslovi za isključenje ili ograničenje pristupa informaciji od javnog značaja.
U 2014. godini nije bilo zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja.
Primer tabelarnog prikaza podnetih zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja.

PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Postupak za pristup informacijama od javnog značaja vodi se u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, na osnovu usmenog ili pismenog zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja.
Zahtev mora sadržati naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži, kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.
Pčinjski upravni okrug – Stručna služba je dužna je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta.
Sa obaveštenjem o tome da će tražiocu staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdati mu kopiju tog dokumenta, saopštiti tražiocu vreme, mesto i način na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta, a u slučaju da ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da upotrebom svoje opreme izradi kopiju.
Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, koji je besplatan, vrši se u službenim prostorijama organa vlasti. Tražilac može iz opravdanih razloga tražiti da uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju izvrši u drugo vreme od vremena koje mu je odredio organ od koga je informacija tražena.
Kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja i troškove upućivanja. Vlada propisuje troškovnik na osnovu koga organ obračunava troškove iz prethodnog stava.
Od obaveze plaćanja naknade oslobođeni su novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog poziva, udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi ostvarivanja ciljeva udruženja i sva lica kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, osim u slučajevima iz člana 10. stav 1. Zakona.
Ako organ vlasti odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja.
Pravo na uvid u dokumentaciju koja se čuva u Pčinjskom upravnom okrugu moguće je ostvariti podnošenjem pisanog zahteva sa tačnim navođenjem vrste i naziva dokumenta u koji se želi ostvariti neposredan uvid.

OSTVARIVANjE JAVNOSTI U RADU PČINjSKOG UPRAVNOG OKRUGA

Odnosi sa medijima i građanima ostavaruje se putem:

– organizovanja redovnih konferencija za štampu, izdavanjem saopštenja;
– internet prezentacije Okruga,
-neposrednog prijema stranaka.

Ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama

Informacija od javnog značaja, u smislu Zakona, jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, koja je nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.
Tražilac može ostvariti pravo na slobodan pristup informacijama od
javnog značaja kojima raspolaže Pčinjski upravni okrug pismenim putem,
putem telefona ili elektronskom poštom.
Zahtev u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup informaciji od javnog značaja može se podneti Nataši Cvetković, licu ovlašćenom za postupanje po zahtevima, i to :
1. pisanim putem na adresu: Pčinjski upravni okrug, ul. Matije Gupca br. 2, Vranje

2. telefonom na broj: 017/423-133 ili 017/413-012
3. elektronskom poštom na adresu: okrugvr@gmail.rs

Pravo na uvid u dokumentaciju koja se čuva u Pčinjskom upravnom okrugu, moguće je ostvariti podnošenjem pisanog zahteva sa tačnim navođenjem vrste i naziva dokumenta u koji se želi ostvariti neposredan uvid.

Primer pismenog zahteva za ostvarivanje ovog prava:

REPUBLIKA SRBIJA
PČINjSKI UPRAVNI OKRUG
VRANjE,ul.Matije Gupca br.2
tel: 017/423-133, faks 017/431-330
e-mail : okrugvr@gmail.rs

Z A H T E V
za pristup informaciji od javnog značaja
Na osnovu člana 15. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 120/04), od gore navedenog organa zahtevam*:

[ ] obaveštenje da li poseduje traženu informaciju;
[ ] uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
[ ] kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;
[ ] dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju:**
[ ] poštom
[ ] elektronskom poštom
[ ] faksom
[ ] na drugi način:*** _________________________________________
Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije:
________________________________________________________________________
(navesti što precizniji opis informacije koja se traži kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije) __________________________
Tražilac informacije
Ime i prezime
U ____________________, __________________________
Adresa
dana _____200___ godine __________________________
* U kućici označiti koja zakonska prava na pristup informacijama želite da ostvarite.
** U kućici označiti način dostavljanja kopije dokumenata.
*** Kada zahtevate drugi način dostavljanja obavezno upisati koji način dostavljanja zahtevate.

Primer Obaveštenja o stavljanju na uvid i o izradi kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, postupajući po zahtevu _______________ iz ______________
za uvid u dokument koji sadrži_______________, dostavljam sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

o stavljanju na uvid dokumenta koji sadrži traženu informaciju i o izradi kopije
Postupajući po zahtevu broj ____________ koji je podneo _________ iz ___________ , u roku utvrđenom članom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, obaveštavamo vas da dana __________, u vremenu___________ , u prostorijama Jablaničkog upravnog okruga, Leskovac, ulica Pana Đukića broj 9 možete izvršiti uvid u dokument u kome je sadržana tražena informacija koju ste naveli u zahtevu.
Tom prilikom, na Vaš zahtev, biće Vam izdata i kopija dokumenata sa traženom informacijom.
Kopija strane A4 formata iznosi ________ dinara.
Iznos ukupnih troškova izrade kopije traženog dokumenta iznosi _____ dinara i uplaćuje se na žiro račun _______________.
Dostavljeno:
1. Imenovanoj/m
2. arhivi
_____________________________