Вести

Састанак са начелницима и шефовима инспекцијских служби – 19.02.2016

Дана 19.02.2016. године, начелник Пчињског управног округа Славиша Булатовић, одржао је колегијум са начелницима и шефовима инспекцијских служби.
На састанку је разматрана Извештај о раду за јануар месец 2016. године.

Инспекција рада је у jaнуару месецу вршила инспекцијски надзор по захтевима странака и службеној дужности у делатности трговине на велико и мало, у здравственој, образовној и саобраћајној делатности. Из области радних односа извршено је укупно 34 надзора, у којима је 17 лица затечено на фактичком раду, а са 6 лица је након надзора заснован радни однос. По основу прекршајних налога укупно је изречено 7 мандатних казни и наплаћен износ од 185.000,00 динара. Из области безбедности и здравља на раду укупно је по службеној дужности извршено 4 надзора, 2 контролна, 1 инспекцијски надзор поводом тешке повреде на раду и 1 преглед пословног простора. Донето је 1 решење којим су наложене мере за отклањање 2 недостатка из области безбедности и здравља на раду.

Тржишна инспекција је у јануару месецу извршила укупно 35 инспекцијских надзора и поднела 31 захтева за покретање прекршајног поступка. У поступцима контроле донела је укупно 11 управних решења о отклањању недостатака и привременој забрани промета робе, 1 решење о одузимању робе, 15 решења о коначном одузимању робе за повреду права интелектуалне својине. Стављена је ван промета роба у вредности од 500.000,00 динара.

Санитарна инспекција је у јануару месецу извршила 158 инспекцијских прегледа по службеној дужности и то: 138 редовних прегледа, 2 ванредна и 18 контролних прегледа. Донето је 41 писано решење, од тога 16 решења о отклањању недостатака, 2 решења забране коришћења стерилизатора у здравственим објектима, 8 решења забране рада лицу које је затечено без доказа о обављеном повременом здравственом прегледу и 9 решења забране рада лицима – клицоноше. Контролом извршења наложених мера решењима у 17 објекта, констатовано је да је у свим објектима поступљено по наложеним мерама.

Ветеринарска инспекција је сачинила 111 записника и 26 записника и решења за наплату за извршене ветеринарско-санитарне прегледе. Поднето је 5 захтева за покретање прекршајних поступака. На линији клања исконтролисано је клање 13 говеда и 98 свиња. У прерадама меса исконтролисано је 10.518 кг сировог меса од чега је произведено 10.727 килограма готових производа од меса. У млекарама је откупљено 239.423 литара сировог млека, а произведено 172.665 кг производа од млека. По позиву полиције обавили су контролу у вези нелегалног промета хране и животиња. Контролисан је промет у магацинима за складиштење хране и коже и вуне и утовар-транспорт животиња на сточним пијацама. У јануару месецу фактурисано је на име обављених ветеринарско-санитарног прегледа у производњи и промету 83.899,00 динара а наплаћено је 95.620,00 динара, на име републичких административних такси фактурисано је 83.300,00 динара а наплаћено је 90.400,00 динара.

Туристичка инспекција је у јануару месецу укупно извршила 63 контроле, од тога: 52 редовне и 11 контрола извршења решења. Донето је 3 решења о привременој забрани обављања делатности, 17 решења за утврђене неправилности. Судији за прекршаје поднет је 21 захтев, за 29 учињених прекршаја.