Sastanak sa načelnicima i šefovima inspekcijskih službi – 19.02.2016

Dana 19.02.2016. godine, načelnik Pčinjskog upravnog okruga Slaviša Bulatović, održao je kolegijum sa načelnicima i šefovima inspekcijskih službi.
Na sastanku je razmatrana Izveštaj o radu za januar mesec 2016. godine.

Inspekcija rada je u januaru mesecu vršila inspekcijski nadzor po zahtevima stranaka i službenoj dužnosti u delatnosti trgovine na veliko i malo, u zdravstvenoj, obrazovnoj i saobraćajnoj delatnosti. Iz oblasti radnih odnosa izvršeno je ukupno 34 nadzora, u kojima je 17 lica zatečeno na faktičkom radu, a sa 6 lica je nakon nadzora zasnovan radni odnos. Po osnovu prekršajnih naloga ukupno je izrečeno 7 mandatnih kazni i naplaćen iznos od 185.000,00 dinara. Iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ukupno je po službenoj dužnosti izvršeno 4 nadzora, 2 kontrolna, 1 inspekcijski nadzor povodom teške povrede na radu i 1 pregled poslovnog prostora. Doneto je 1 rešenje kojim su naložene mere za otklanjanje 2 nedostatka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Tržišna inspekcija je u januaru mesecu izvršila ukupno 35 inspekcijskih nadzora i podnela 31 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. U postupcima kontrole donela je ukupno 11 upravnih rešenja o otklanjanju nedostataka i privremenoj zabrani prometa robe, 1 rešenje o oduzimanju robe, 15 rešenja o konačnom oduzimanju robe za povredu prava intelektualne svojine. Stavljena je van prometa roba u vrednosti od 500.000,00 dinara.

Sanitarna inspekcija je u januaru mesecu izvršila 158 inspekcijskih pregleda po službenoj dužnosti i to: 138 redovnih pregleda, 2 vanredna i 18 kontrolnih pregleda. Doneto je 41 pisano rešenje, od toga 16 rešenja o otklanjanju nedostataka, 2 rešenja zabrane korišćenja sterilizatora u zdravstvenim objektima, 8 rešenja zabrane rada licu koje je zatečeno bez dokaza o obavljenom povremenom zdravstvenom pregledu i 9 rešenja zabrane rada licima – kliconoše. Kontrolom izvršenja naloženih mera rešenjima u 17 objekta, konstatovano je da je u svim objektima postupljeno po naloženim merama.

Veterinarska inspekcija je sačinila 111 zapisnika i 26 zapisnika i rešenja za naplatu za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede. Podneto je 5 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka. Na liniji klanja iskontrolisano je klanje 13 goveda i 98 svinja. U preradama mesa iskontrolisano je 10.518 kg sirovog mesa od čega je proizvedeno 10.727 kilograma gotovih proizvoda od mesa. U mlekarama je otkupljeno 239.423 litara sirovog mleka, a proizvedeno 172.665 kg proizvoda od mleka. Po pozivu policije obavili su kontrolu u vezi nelegalnog prometa hrane i životinja. Kontrolisan je promet u magacinima za skladištenje hrane i kože i vune i utovar-transport životinja na stočnim pijacama. U januaru mesecu fakturisano je na ime obavljenih veterinarsko-sanitarnog pregleda u proizvodnji i prometu 83.899,00 dinara a naplaćeno je 95.620,00 dinara, na ime republičkih administrativnih taksi fakturisano je 83.300,00 dinara a naplaćeno je 90.400,00 dinara.

Turistička inspekcija je u januaru mesecu ukupno izvršila 63 kontrole, od toga: 52 redovne i 11 kontrola izvršenja rešenja. Doneto je 3 rešenja o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti, 17 rešenja za utvrđene nepravilnosti. Sudiji za prekršaje podnet je 21 zahtev, za 29 učinjenih prekršaja.