Sastanak sa načelnicima i šefovima inspekcijskih službi – 07.12.2015

Dana 07.12.2015. godine, načelnik Pčinjskog upravnog okruga Slaviša Bulatović, održao je redovan sastanak sa načelnicima i šefovima inspekcijskih službi.

Na sastanku je razmatran Izveštaj o radu za mesec novembar 2015. godine.

Inspekcija rada je u novembru mesecu kontrolisala rad na crno i tom prilikom je zatečeno 65 lica na faktičkom radu, a sa 64 lica je nakon nadzora poslodavac zasnovao radni odnos.

Tržišna inspekcija je izvršila ukupno 108 inspekcijskih nadzora i podnela 36 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. U postupcima kontrole donela je ukupno 46 upravnih rešenja o otklanjanju nedostataka i privremenoj zabrani prometa robe, 12 rešenja o oduzimanju robe, 13 rešenja o konačnom oduzimanju robe za povredu prava intelektualne svojine. Stavljena je van prometa roba u vrednosti od 61.200,00 dinara, zbog ne vođenja evidencije i isprava o nabavci.

Sanitarna inspekcija je u novembru mesecu izvršila 171 inspekcijski pregled po službenoj dužnosti i to: 138 redovnih pregleda, 3 vanredna i 27 kontrolnih pregleda. Doneto je 43 pisana rešenja, od toga 20 rešenja o otklanjanju nedostataka, 8 rešenja zabrane korišćenja sterilizatora u zdravstvenim objektima, 3 rešenja zabrane rada licu koje je zatečeno bez dokaza o obavljenom povremenom zdravstvenom pregledu i 12 rešenja zabrane rada licima – kliconoše.

Veterinarska inspekcija je sačinila 196 zapisnika i 34 zapisnika i rešenja za naplatu za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede, kao i 51 rešenje za otklanjanje nedostataka u objektima i sprovođenju poslova Programa mera zdravstvene zaštite životinja. Podneli su 54 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka. Na liniji klanja iskontrolisano je klanje 18 goveda i 189 svinja. U preradama mesa iskontrolisano je 11.332 kg sirovog mesa. U mlekarama je otkupljeno 289.386 litara sirovog mleka, a proizvedeno 199.362 kg.proizvoda od mleka. Po pozivu policije obavili su kontrole u vezi nelegalnog prometa hrane i životinja. Kontrolisan je promet u magacinima za skladištenje hrane i kože i vune i utovar-transport životinja na stočnim pijacama.

Turistička inspekcija je u novembru mesecu ukupno izvršila 66 kontrola, od toga: 45 redovnih i 21 kontrolu izvršenja rešenja. Doneto je 8 rešenja o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti, 12 rešenja za utvrđene nepravilnosti. Sudiji za prekršaje podneto je 23 zahteva za 30 učinjenih prekršaja.