Prva vanredna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije – 11.03.2016

Dana 11.03.2016. godine, održana je prva vanredna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije.

Načelnik Sektora za vanredne situacije Dragan Tasić, upoznao je članove štaba da je došlo do povećanja vodostaja na reci Južna Morava, stanje se prati na vodama drugog reda. Mogu da se jave problemi sa vodostajem reke Binačka Morava, koja dolazi sa Kosova.

VPC Morava – prati nivo reke Južna Morava na mostu u selu Ćukovac, ako dođe do povećanja vodostaja obratiće se Gradskom štabu za vanredne situacije.

Preduzeće za puteve – prati stanje na putevima, imaju problema sa odronima, prema Trnovcu odron je očišćen.

Crveni krst – za sada nemaju potrebe za angažovanjem.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vojska Republike Srbije, spremni su za delovanje na terenu.

Zavod za javno zdravlje – vodosnabdevanje uredno.

U Okružnom štabu za vanredne situacije uvedeno je dežurstvo i Okružna jedinica je u stanju pripravnosti.

Okružni Štab za vanredne situacije je usvojio sledeći :

Z A K Lj U Č A K

1. Nakon proglašenja vanredne situacije na celoj teritoriji Republike Srbije,  nalaže se gradskom i opštinskim štabovima za vanredne situacije sa područja Pčinjskog upravnog okruga da pojačaju praćenje stanja na svojoj teritoriji i preduzimaju preventivne i operativne mere zaštite i spasavanja ugroženog stanovništva i imovine.

2. Staviti u punu pripravnost sve raspoložive snage i sredstva za zaštitu i spasavanje ( ljudstvo i mehanizacija ).

3. O stanju na teritoriji i preduzetim merama redovno obaveštavati Okružni štab za vanredne situacije Pčinjskog upravnog okruga (imejl: czovr@mup.gov.rs, faks 017/421-106)

4. Okružnom štabu dostaviti kontakt telefone gradskog-opštinskog štaba, ime i prezime lica za kontakt sa brojem telefona.