Вести

Састанак са начелницима и шефовима инспекцијских служби – 15.07.2016

Дана 15.07.2016. године, начелник Пчињског управног округа Срећко Пејковић, одржао је колегијум са начелницима и шефовима инспекцијских служби.

На састанку је разматран Извештај о шестомесечном раду у 2016. години.

Инспекција рада укупно је извршила 393 инспекцијских надзора, са 339 лица је заснован радни однос након надзора, пријављено је 19 повреда на раду (1 повреда са смртним исходом, 13 тешких повреда и 5 лаких повреда на раду), донето је 83 решења из области радних односа, 56 решења из области безбедности и здравља на раду, утврђено је 15 нерегистрованих субјеката, 12 нерегистрованих субјеката који су се регистровали по налогу инспектора рада, поднето је 62 захтева за покретање прекршајног поступка. Новчани износ изречених казни по поднетим захтевима за покретање прекршајног поступка 9.088.000,00 динара, издато је 8 прекршајних налога и поднето 8 прекршајних пријава.

Тржишна инспекција је извршила укупно 358 инспекцијских надзора и поднела 103 захтева за покретање прекршајног поступка. У поступцима контроле донето је укупно 64 управних решења о отклањању недостатака и привременој забрани промета робе, 11 решења о одузимању робе и 29 решења о одузимању и задржавању робе.

Санитарна инспекција је за шест месеци ивршила 916 инспекцијских прегледа по службеној дужности и то: 733 редовних прегледа, 162 ванредних и 21 контролни преглед. Донета су 5 усмена решења, 212 писаних решења, од тога 116 решења за отклањање недостатака, 10 решења забране употребе стерилизатора, 8 решења забране коришћења воде за пиће са јаваних чесама и 78 решења забране рада лицима – клицоноше.

Туристичка инспекција је укупно извршила 316 контрола, од тога: 228 редовних и 88 контрола извршења решења. Донето је 17 решења о привременој забрани обављања делатности, 52 решења за утврђене неправилности за 93 изречених мера. Судији за прекршаје поднето је 65 захтева за 82 учињена прекршаја.