Приступ информацијама од јавног значаја

ПОДАЦИ О НАЧИНУ И МЕСТУ ЧУВАЊА ИНФОРМАЦИЈА

Информације са којима располаже Стручна служба Пчињског управног округа, а које су настале у раду и у вези са радом Стручне службе налазе се на носачима информација који се чувају:
у архиви писарнице Пчињског управног округа до истека текуће године, односно у архивском депоу управног округа, улица Матије Гупца број 2 у Врању;
у електронској бази података Пчињског управног округа у Писарници, канцеларија број 38,39;
у Стручној служби Пчињског управног округа, у Одсеку за опште послове и у Министарству финансија – Управи за трезор, улица Поп Лукина 7-9 у Београду, који се односе на финансијска документа о плаћању за потребе Пчињског управног округа и на документацију везану за исплату плата запослених;
у Стручној служби – папирна документација која се односи на запослене у Стручној служби.

ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ СТАВЉАЈУ НА УВИД

Тражиоцу информације могу се ставити на увид све информације са којима располаже Пчињски управни округ, које су настале у раду или у вези са радом управног округа, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим када су се, према Закону, стекли услови за искључење или ограничење приступа информацији од јавног значаја.
У 2014. години није било захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.
Пример табеларног приказа поднетих захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМАОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Поступак за приступ информацијама од јавног значаја води се у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, на основу усменог или писменог захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.
Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
Пчињски управни округ – Стручна служба је дужна је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.
Са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.
Увид у документ који садржи тражену информацију, који је бесплатан, врши се у службеним просторијама органа власти. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган од кога је информација тражена.
Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. Влада прописује трошковник на основу кога орган обрачунава трошкове из претходног става.
Од обавезе плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона.
Ако орган власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.
Право на увид у документацију која се чува у Пчињском управном округу могуће је остварити подношењем писаног захтева са тачним навођењем врсте и назива документа у који се жели остварити непосредан увид.

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ У РАДУ ПЧИЊСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Односи са медијима и грађанима оставарује се путем:

– организовања редовних конференција за штампу, издавањем саопштења;
– интернет презентације Округа,
-непосредног пријема странака.

Остваривање права на слободан приступ информацијама

Информација од јавног значаја, у смислу Закона, јесте информација којом располаже орган јавне власти, која је настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.
Тражилац може остварити право на слободан приступ информацијама од
јавног значаја којима располаже Пчињски управни округ писменим путем,
путем телефона или електронском поштом.
Захтев у вези са остваривањем права на приступ информацији од јавног значаја може се поднети Наташи Цветковић, лицу овлашћеном за поступање по захтевима, и то :
1. писаним путем на адресу: Пчињски управни округ, ул. Матије Гупца бр. 2, Врање

2. телефоном на број: 017/423-133 или 017/413-012
3. електронском поштом на адресу: okrugvr@gmail.rs

Право на увид у документацију која се чува у Пчињском управном округу, могуће је остварити подношењем писаног захтева са тачним навођењем врсте и назива документа у који се жели остварити непосредан увид.

Пример писменог захтева за остваривање овог права:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
ВРАЊЕ,ул.Матије Гупца бр.2
тел: 017/423-133, факс 017/431-330
е-мail : okrugvr@gmail.rs

З А Х Т Е В
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04), од горе наведеног органа захтевам*:

[ ] обавештење да ли поседује тражену информацију;
[ ] увид у документ који садржи тражену информацију;
[ ] копију документа који садржи тражену информацију;
[ ] достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
[ ] поштом
[ ] електронском поштом
[ ] факсом
[ ] на други начин:*** _________________________________________
Овај захтев се односи на следеће информације:
________________________________________________________________________
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације) __________________________
Тражилац информације
Име и презиме
У ____________________, __________________________
Адреса
дана _____200___ године __________________________
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
** У кућици означити начин достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате.

Пример Обавештења о стављању на увид и о изради копије документа који садржи тражену информацију.

На основу члана 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, поступајући по захтеву _______________ из ______________
за увид у документ који садржи_______________, достављам следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о стављању на увид документа који садржи тражену информацију и о изради копије
Поступајући по захтеву број ____________ који је поднео _________ из ___________ , у року утврђеном чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, обавештавамо вас да дана __________, у времену___________ , у просторијама Јабланичког управног округа, Лесковац, улица Пана Ђукића број 9 можете извршити увид у документ у коме је садржана тражена информација коју сте навели у захтеву.
Том приликом, на Ваш захтев, биће Вам издата и копија докумената са траженом информацијом.
Копија стране А4 формата износи ________ динара.
Износ укупних трошкова израде копије траженог документа износи _____ динара и уплаћује се на жиро рачун _______________.
Достављено:
1. Именованој/м
2. архиви
_____________________________