Вести

Састанак са начелницима и шефовима инспекцијских служби – 25.01.2016

Дана 25.01.2016. године, начелник Пчињског управног округа Славиша Булатовић, одржао је састанак са шефовима и начелницима инспекцијских служби.

На састанку је разматран годишњи Извештај о раду за 2015. годину и План рада за 2016. годину.

Инспекција рада је у 2015. години, у области радних односа извршила 514 инспекцијских надзора, а 14.901 запослени је обухваћен надзором, 656 лица је затечено на фактичком раду, а са 471 лицем је након надзора послодавац засновао радни однос. У области безбедности и здравља на раду извршено је 276 надзора, 273 наложених мера за отклањање недостатака и поднето је 30 захтева за покретање прекршајног поступка.

Тржишна инспекција је у 2015. години, извршила укупно 1301 инспекцијски надзор и поднела 404 захтева за покретање прекршајног поступка. У поступцима контроле донела је укупно 434 управна решења о отклањању недостатака и привременој забрани промета робе, 13 решења о коначном одузимању робе и 1 закључак о уклањању робе без власника. Стављена је ван промета роба због непоседовања исправа о набавци у вредности од 1.855.685.00 динара, због непрописне декларације у износу од 3.338.636.00 динара, од лица која немају својство трговца у износу од 317.210.00 динара и због невођења евиденције у износу од 72.290.00 динара.

Санитарна инспекција је 2015. години, извршила 1870 инспекцијских прегледа по службеној дужности и то: 1459 редовних прегледа, контролних 324 и ванредних 87 прегледа. Донето је 27 усмених решења и 464 писаних, од тога за отклањање недостатака 198 решења, 35 решења забране коришћења стерилизатора, 19 решења забране коришћења воде за пиће са микроводовода насеља и јавних чесама и 187 решења забране рада лицима – клицоноша.

Туристичка инспекција је у 2015. години, укупно извршила 778 редовних контрола, од тога: 589 редовних и 189 контрола извршења решења. Донето је 51 решење о привременој забрани обављања делатности, 124 решења за утврђене неправилности. Судији за прекршаје поднето је 237 захтева за 271 учињени прекршај.