Стручна службa округа

Унутрашње уређење, начин руковођења и одговорности, укупан број државних службеника на положају и опис њихових послова, број радних места по сваком звању за државне службенике и сваку врсту радних места за намештенике, са називом и описом послова, потребан број државних службеника и намештеника за свако радно место и услови за запослење за свако радно место у Стручној служби Пчињског управног округа са седиштем у Врање (у даљем тексту: Стручна служба), дефинисан је Правилником у унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Пчињског управног округа.

Делокруг Стручне службе

У стручној служби Пчињског управног округа, обављају се послови који се односе на: остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе; пружање стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и Савету упрвног округа, обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа, а образоване за подручје шире или уже од подручја Управног округа; управне послове у вези заснивања и престанка радног односа и остваривања права из радног односа државних службеника и намештеника; послови  којима се обезбеђује доступност информацијама од јавног значаја; послови развоја кадрова; послови оцењивања државних службеника; послови израде нацрта кадровског плана; послови анализирања радних места; послови припреме Пословника о раду Савета управног округа; планирање извршења буџета и квота, израду захтева за промену у апропријацији и промени квота, израду захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата запослених; састављање анализа, извештаја и информација; послове јавних набавки; чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара; пријем евидентирање, здруживање, развођење, архивирање и експедицију предмета, дактилографске послове и послове умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора и друге послове од значаја за рад Управног округа.

Стручном службом руководи начелник Управног oкруга.

За обављање послова из делокруга Стручне службе образован је Одсек за опште послове као ужа унутрашња јединица. Одсеком руководи шеф Одсека Наташа Цветковић, дипломирани економиста  из Врања тел. 017/413-012. Шеф Одсека одговара за свој рад и рад Одсека којим руководи начелнику Управног округа.

Државни службеници и намештеници у Стручној служби одговарају за свој рад  шефу Одсека, односно начелнику Управног округа.