Инспекције

ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ПЧИЊСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

1. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА – Укупно запослених 13 извршилаца, од тога 7 извршилаца са седиштем у Врању, 2 извршиоца са седиштем у Владичином Хану и по један извршилац у Трговишту, Босилеграду, Сурдулици, Бујановцу и Прешеву.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА – Слободан Ђорђевић, број телефона 017/421-875 или факс:017/427-106;

У  тржишној инспекције обављају се послови који се односе на: координацију активности праћења и унапређења међуресорне и регионалне сарадње у области тржишног надзора, израде и усаглашавања оперативних међуресорних планова, надзора тржишта и обједињавања извештаја о координираном надзору тржишта за Владу РС, размену информација и обавештавање јавности о небезбедним производима на тржишту; послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: трговина; електронска трговина; услови за обављање промета робе и вршење услуга; цене робе и услуга; усаглашеност и безбедност непрехрамбених производа у производњи и промету (технички надзор); квалитет услуга; спречавање нелојалне конкуренције; заштита потрошача; оглашавање; производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом; спречавање прања новца и финансирање тероризма; промет биоцида; промет хемикалија; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера, контрола амбалаже и амбалажног отпада; финансијско-материјални послови у вези робе одузете у поступку инспекцијског надзора; послове који су непосредно везани за вршење инспекцијског надзора: израда процедура за вршење инспекцијског надзора; интерна обука тржишних инспектора за примену нових прописа и процедура у поступку инспекцијског надзора; сачињавање извештаја о извршеним контролама у инспекцијском надзору, анализа тих извештаја и сачињавање предлога плана контрола за наредни период; контрола ажурности рада одељења тржишне инспекције и тржишних инспектора; праћење извршења налога достављених одељењима; предлагање мера за отклањање неправилности у раду инспектора и одељења; провере и обрада навода иницијатива за покретање дисциплинског поступка; непосредан инспекцијски надзор из надлежности тржишне инспекције ради провере навода из пријава и притужби на рад инспектора и одељења; припреме овлашћених представника подносиоца захтева за претрес пред судом за прекршаје; обрада предмета за Јавно правобранилаштво у поступцима који су покренути од стране тржишних инспектора; припрема нацрта мишљења и одговора из надлежности тржишне инспекције по захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и организација, организација потрошача и др.; сарадња са другим инспекцијским органима, правосудним органима, другим органима и организацијама, удружењима и установама чији су послови у вези или од значаја за рад Сектора; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Сектора; обавља и друге послове у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.

У вршењу послова инспекцијског надзора тржишни инспектор има право и дужност да проверава:

1) Контрола промета свих врста роба;
2) Контрола квалитета индустријско-непрехрамбених производа (посебно електонских апарата, текстилних производа тј. одеће и обуће);
3) Контрола примене Закона о дувану;
4) Контрола легалности промета носача звука, слике, публикација;
5) Контрола услуга сервисирања електричних апарата за домаћинство, ауто сервиса, других техничких производа;
6) Контрола комисионе продаје текстилних производа и обуће;
7) Контрола промета и квалитета моторног уља и мазива;
8) Контрола промета резервних делова и кутија прве помоћи;
9) Контрола хемијских производа;
10) Контрола примене Закона о оглашавању;
11) Контрола у вези заштите права интелектуалне својине;
12) Контрола заштите потрошача (нарочито путем експедованог решавања пријава грађана);
13) Контрола промета на јавним површинама (сузбијање бесправног рада, легализација промета).

ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА – Укупно 3 извршилaца, број телефона 424968.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Драгица Павловић, број телефона 064/89-33-188.

У туристичкој инспекцији  обављају се послови који се односе на: вршење инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују области туризма и угоститељства и предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора; утврђивање испуњености прописаних услова за обављање туристичке и угоститељске делатности; заштиту потрошача и заштиту интелектуалне својине у областима туризма и угоститељства; израду извештаја и информација о раду Сектора и стању у областима у којима се обавља надзор; праћење примене прописа, иницирање измена и предлагање одговарајућих решења и предузимање едукативних и других активности у циљу превенције погрешне примене прописа; правне и аналитичке послове везане за вршење инспекцијског надзора; сарадњу са другим инспекцијским органима, правосудним органима, органима за прекршаје и другим органима државне управе и организацијама и са удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту потрошача; праћење реализације пројеката за развој туризма и контрола извршења уговора између Министарства и привредних субјеката у координацији са Сектором за туризам, као и други послови из ове области.

Основна законска и друга пратећа регулатива коју примењује туристички инспектор у свом раду:
– Закон о туризму;
– Закон о приватним предузетницима;
– Закон о облигационим односима, глава XXIV (уговор о организовању путовања);
– Правилник о разврставању, минималним условима и категоризација угоститељских објеката;
– Правилник о ближим условима и начину издавања лиценце за послове организовања туристичких путовања;
– Правилник о ближим условима опремања пословних просторија као и о условима за лица која обављају послове туристичког посредовања.

У вршењу инспекцијског надзора туристички инспектор има следећа овлашћења:

– да утврђује испуњеност услова за почетак обављања делатности путничких односно туристичких агенција и угоститељске делатности;
– да врши контролу пружања услуга у објектима у погледу придржавања прописаних стандарда за одобрену категоризацију;
– утврђује идентитет запослених код правних лица, као и физичких лица која обављају туристичку и угоститељску делатност;
– прегледа уговоре, евиденцију, исправе и другу документацију потребну за утврђивање законитости пословања правног или физичког лица;
– изрекне новчану казну на лицу места;
– поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и др.

Туристички инспектор контролише следеће објекте:
– путничке односно туристичке агенције;
– угоститељске објекте за исхрану и пиће;
– угоститељске објекте за смештај.

2. МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

ИНСПЕКЦИЈА РАДА И ЗАШТИТЕ НА РАДУ – Укупно запослених 7 извршилаца инспектора рада и заштите на раду, од тога 5 извршиоца са седиштем у Врању, 1 са седиштем у Босилеграду и 1 са седиштем у Прешеву.

ШЕФ ОДСЕКА Милетије Стојановић број телефона 017/413-284.

У вршењу послова инспекцијског надзора инспектор за рад и заштиту на раду има право и дужност да проверава:

– Закон о радним односима (Закон о раду);
– ЗУП;
– Кривични закон;
– Закон о прекршајима;
– Закон о државној управи;
– Закон о безбедности здравља на раду;
– Закон о забрани пушења у затвореној просторији.

Инспекција рада за безбедност здравља на раду врши инспекцијски надзор над применом закона о безбедности здравља на раду, других прописа о мерама и нормативима безбедности здравља на раду, техничким мерама које се односе на заштиту безбедности здравља на раду, аката предузећа и колективних уговора. Такође врши надзор у области трговине, угоститељства и туризма, законских и личних услуга, финансијско-техничких и пословних услуга, образовања, науке и информација, здравствене и социјалне заштите, у стамбено комуналним делатностима, као и послове утврђивања испуњености прописаних услова безбедности здравља на раду. У вршењу инспекцијског надзора инспекција рада контролише примену прописаних мера тзв. општих подзаконских прописа.
Надаље врши надзор у тзв. области посебних подзаконских прописа у области грађевинарства, пољопривреде и шумарства, индустрији текстила и коже, металне индустрије, металургије, хемијске индустрије, саобраћаја. У свом раду примењује одредбе Закона о државној управи, Закона о општем управном поступку и Закон о прекршајима као и кривични закон.

3. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

3.1. САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА – укупно 5 запослених са седиштем у Врању.

ШЕФ ОДСЕКА – Ранко Нововић, број телефона 017/417-133.

У Сектору за инспекцијске послове обављају се послови који обухватају: вршење санитарног и здравственог надзора у области заштите становништва од заразних и незаразних болести, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пиће; контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја; санитарни надзор над лицима која су законом стављена под здравствени надзор, као и надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором; утврђивање санитарно-хигијенских и здравствених услова објеката под санитарним надзором у поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима; санитарни надзор на државној граници; решавање у управним стварима у првом степену; унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења у обављању поверених послова државне управе у областима вођења управног поступка; инспекцијски здравствени надзор у вези са радом здравствених установа, приватне праксе и других правних лица која обављају здравствену делатност; надзор над законитошћу рада и надзор над законитошћу аката; проверу квалитета стручног рада здравствене службе; решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе; доношење решења о привременом престанку рада по захтеву приватне праксе; евидентирање и ажурирање централне базе података из делокруга Одељења; процена организовања, спровођења спољне провере квалитета стручног рада; контрола извршења наложених мера, праћење квалитета здравствене заштите анализом 13 извештаја о спољној и унутрашњој провери квалитета стручног рада; сарадња са другим државним органима и институцијама; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума и пројеката, као и спровођење међународне сарадње у области лекова, медицинских средстава и клиничких испитивања; израду елабората, анализа, студија и програма у области промета лекова и медицинских средстава и области клиничких испитивања лекова; припрему упутстава за рад за инспекцију промета лекова и медицинских средстава, инспекцијске послове и са њима послове стручне послове у области промета лекова и медицинских средстава и клиничких испитивања, фармаковигиланце, односно вигиланце медицинских средстава; издавање дозвола за промет лекова и медицинских средстава на велико, дозвола за промет медицинских средстава на мало, процену и анализу дефекта квалитета лекова и фалсификованих лекова и медицинских средстава; вођење Регистра о правним субјектима који врше промет у области лекова и медицинских средстава, Регистра издатих сертификата о примени смерница Добре дистрибутивне праксе, евиденцију издатих решења о укидању решења о издавању сертификата о примени смерница Добре дистрибутивне праксе, примене ЕУ стандарда у циљу приступања чланству европској мрежи Конвенције фармацеутске инспекције (PIC/S); контролише примену стандардизованих радних процедура инспектора за производњу лекова, медицинска средства и израде галенских лекова, односно обавља стручни надзор над радом инспектора за производњу лекова, медицинских средстава и израду галенских лекова из делокруга Групе; врши најсложеније инспекцијске послове и контролу примене смерница Добре произвођачке праксе и Добре лабораторијске праксе из области производње и испитивања лекова и медицинских средстава и решава у првом степену; анализира податке инспекцијског надзора систематске контроле, дефекта квалитета, фалсификованих лекова и медицинских средстава, фармаковигиланце, односно вигиланце медицинских средстава, евиденције издатих дозвола и припрема извештаје; иницира измену закона и других прописа из области производње и испитивања лекова, медицинских средстава, израде галенских лекова и фармацеутских сировина и предлаже одговарајућа решења; учествује и прати спровођење националне политике у области контроле производње промета лекова и медицинских средстава и израде галенских лекова; инспекцијске послове и са њима повезане стручне послове у области производње, израде галенских лекова, промета и испитивања лекова, фармаковигиланце, односно вигиланце медицинских средстава; вршење инспекцијског надзора у здравственим установама и приватној пракси; надзор над законитошћу рада и законитошћу аката у здравственој служби; процену организовања, спровођења спољне провере квалитета стручног рада; контролу извршења наложених мера, праћење квалитета здравствене заштите анализом извештаја о спољној и унутрашњој провери квалитета стручног рада, као и друге послове из делокруга Сектора.

  • Санитарна инспекција
  • Здравствена инспекција

У Одељењу за санитарну инспекцију обављају се инспекцијски послови и са њима повезани стручни послови који обухватају: санитарни и здравствени надзор у области заштите становништва од заразних болести, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пиће; контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја; санитарни надзор над лицима која су законом стављена под здравствени надзор, као и надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором; начин организовања и спровођења програма за стицање основних знања о хигијени хране и личној хигијени; утврђивање санитарно- хигијенских и здравствених услова објеката под санитарним надзором у поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима; решавање у управним стварима у првом степену, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; вођење централног регистра објеката под санитарним надзором; унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења у вођењу поверених послова државне управе; надзор над имаоцима јавних овлашћења у вођењу поверених послова државне управе у областима под санитарним надзором, израђују се записници са предлогом мера; израђују се записници о извршеном надзору над радом санитарних инспектора у Одељењу из области под санитарним надзором, периодично и годишње и по утврђеном стању предлаже се министру предузимање одговарајућих мера, учествује се у припреми стручних основа за израду нацрта закона и других прописа у области под санитарним надзором; надзор над радом санитарних инспектора унутар Одељења; послови инспекцијског надзора у областима под санитарним надзором на граници, односно на другим местима где се врши царињење, решавање у првостепеном управном поступку; изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; послови сачињавања упутстава за рад санитарних инспектора за примену прописа; припремања стручних основа за израду стратегија, програма и планова у областима под санитарним надзором; послови планирања и сачињавања програма едукација и обука санитарних инспектора за гранична подручја; сарадње са инспекцијским, правосудним органима и институцијама, као и друге послове одређене законом из делокруга Одељења.

У вршењу послова инспекцијског надзора санитарни инспектор има право и дужност да проверава, објекте који подлежу санитарном надзору у којима се обавља:

1) здравствена делатности;
2) делатност производње и промета животних намирница и предмета опште употребе;
3) делатност јавног снабдевања становништва водом за пиће;
4) угоститељска делатност;
5) делатност пружања услуга одржавања хигијене, неге и улепштавања лица и тела и немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже;
6) делатност социјалне заштите;
7) васпитно-образовна делатност;
8) делатност културе, физичке културе, спорта и рекреације;
9) делатност јавног саобраћаја и
10) других објекти одређени законом.

У вршењу санитарног надзора над објектима који подлежу санитарном надзору, у поступцима изградње, односно реконструкције тих објеката, санитарни инспектор утврђује да ли је идејни пројекат усклађен са изводом из урбанистичког плана, односно са актом о урбанистичким условима којима су утврђени општи, односно општи и посебни санитарни услови, и даје санитарну сагласност на идејни пројекат за:
1) објекте у којима се обавља здравствена делатност;
2) објекте за производњу животних намирница путем индустријских постројења и уређаја.

 

3.2. ЗДРАВСТВЕНА ИНСПЕКЦИЈА – један инспектор предвиђен (инспекторка изашла у пензију) са седиштем у Врању. Одељење у Нишу – шеф инспекције Горан Стаменковић ,број телефона 018/505-117.

У Одељењу за здравствену инспекцију обављају се инспекцијски и са њима повезани стручни послови који обухватају: учествовање у припреми стручних основа за израду нацрта закона и других прописа из делокруга одељења; инспекцијски здравствени надзор у вези са радом здравствених установа, приватне праксе и других правних лица која обављају здравствену делатност; надзор над законитошћу рада и надзор над законитошћу аката; проверу квалитета стручног рада здравствене службе; решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе; доношење решења о привременом престанку рада по захтеву приватне праксе; евидентирање и ажурирање централне базе података из делокруга Одељења; процена организовања, спровођења спољне провере квалитета стручног рада; контрола извршења наложених мера, праћење квалитета здравствене заштите 17 анализом извештаја о спољној и унутрашњој провери квалитета стручног рада; сарадња са другим државним органима и институцијама, као и друге послове из делокруга Одељења.

Здравствену инспекцију обављају се послови који обухватају: надзор над законитошћу рада и надзор над законитошћу аката; решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; инспекцијски надзор непосредним увидом у пословање, документацију и поступање здравствених радника, здравствених сарадника и физичких лица у здравственим установама и приватној пракси и другим правним лицима која обављају здравствену делатност, на основу које се остварује здравствена заштита грађана; оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе; непосредан увид у спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада у здравственој установи, односно приватној пракси, као и друге послове из делокруга одсека.

Здравствена инспекција врши надзор над спровођењем закона, и других прописа и општих аката, као и над спровођењем прописаних мера у области здравствене заштите који се односе на:
1) усаглашеност организације и рада здравствених установа и других облика обављања здравствене делатности са одредбама овог закона;
2) остваривање здравствене заштите грађана у здравственим установама, односно другим облицима здравствене службе;
3) спровођење налога донетих при вршењу надзора над стручним радом здравствених радника и здравствених сарадника;

4. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – укупно 19 извршилаца са седиштем у Врању

4.1. ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА – укупно 2 извршилаца, од тога 1 са седиштем у Врању, број телефона 017/421-293, 1 извршилац са седиштем у Владичином Хану, број телефона 017/471-900;

Пољопривредна инспекција обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа који се односе на: област заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта; контролу редовне обраде пољопривредног земљишта; контролу промене намене пољопривредног земљишта; контролу доношења годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта јединица локалне самоуправе; контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта; контролу извођења радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта; остваривање програма мера за унапређење пољопривредне производње и сточарства; контролу исплате премија, регреса и других субвенција и подстицајних средстава намењених унапређењу пољопривредне производње и сточарства и средстава за подстицај извоза пољопривредних и прехрамбених производа; остваривање програма мера селекције за унапређење сточарства; контролу укључивања пољопривредног земљишта у органску биљну производњу; контролу испуњености услова за заснивање органске производње биљног порекла, органске сточарске производње и органске производње вина, ракије и других алкохолних пића, пива и безалкохолних пића; контролу метода технолошких поступкака у преради, складиштењу, паковању и превозу органских производа; контролу испуњености услова за заснивање органске производње вина, ракије и других алкохолних пића, пива и безалкохолних пића; контролу испуњености услова за овлашћивање сертификационих организација за органску производњу; контрола контроле квалитета хране за животиње биљног порекла коју је обавезан да врши произвођач; контролу у области безбедности хране биљног и мешовитог порекла у фази производње, прераде и промета на велико; контролу квалитета дувана и дуванских производа; преглед пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба у производњи, преради и промету на велико за храну биљног и мешовитог порекла; преглед пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба у производњи дуванских производа и обради дувана; контролу јавних складишта; испуњеност услова за производњу вина, ракије, других алкохолних пића, етанола, пива и безалкохолних пића; испитивање и утврђивање квалитета ових производа и сировина употребљених за њихову производњу; контролу производње грожђа, воћа, вина и ракије са заштићеним географским пореклом; контролу промета и квалитета вина, ракије, других алкохолних пића, етанола, пива и безалкохолних пића у унутрашњем промету; контролу рада контролних организација, акредитованих овлашћених лабораторија; контролу безбедности пошиљака грожђа за индустријску прераду, вина, ракије, других алкохолних пића, етанола и пива након увоза и у извозу, осим грожђа за индустријску прераду; контролу вођења евиденције о производњи и промету ових производа; организацију и вођење Централног регистра објеката за производњу и промет хране и хране за животиње; обавља и друге послове из ове области.

Пољоприведна инспекција за контролу подстицајних средстава у пољопривреди и сточарство, обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа који се односе на: остваривање програма мера за унапређење пољопривредне производње и сточарства; контролу исплате премија, регреса и других субвенција и подстицајних средстава намењених унапређењу пољопривредне производње и сточарства и средстава за подстицај извоза пољопривредних и прехрамбених производа; остваривање програма мера селекције за унапређење сточарства; утврђивање циљева и праћење спровођења одгајивачких програма; контролу продуктивности и очувања особина домаћих животиња; гајење домаћих животиња, гајење пчела, аквакултура, гајење дивљачи, очување генетских резерви домаћих животиња и биолошке разноврсности у сточарству; контролу вођења главне књиге и остале прописане евиденције по врстама стоке; контролу испуњености услова за обављање послова у сточарству; обавља и друге послове из ове области.

Пољопривредна инспекција за органску производњу, обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа који се односе на: контролу органске биљне и сточарске производње, поступака прераде, састојака, адитива и помоћних супстанци, средстава за чишћење и начина чишћења технолошких линија; контролу забране употребе хране, хране за животиње, помоћних средстава у преради, репродуктивног материјала, микроорганизама и животиња који су генетски модификовани или су добијени од ГМО или помоћу ГМО; контролу обележавања производа са органским статусом и производа из периода конверзије; контролу складиштења, превоза, промета, увоза и извоза органских производа; контролу испуњености услова организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи; узорковање и предузимање мера и радњи којима се спречавају незаконите активности; обавља и друге послове из ове области.

Пољоприведна инспекција за безбедност хране биљног и мешовитог порекла и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производa, обавља послове који се односе на: контролу у области безбедности хране биљног и мешовитог порекла у фази производње, прераде и промета на велико; контролу квалитета дувана и дуванских производа; преглед пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба у производњи, преради и промету на велико за храну биљног и мешовитог порекла; преглед пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба у производњи дуванских производа и обради дувана; контролу јавних складишта; обавља и друге послове из ове области.

4.2. ФИТО – САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА – укупно1 извршилац са седиштем у Врању; број телефона 017/405-344;

Фитосанитарна инспекције: обавља послове који се односе на: контролу присуства штетних организама у земљишту и биљу; систематски надзор биљака на присуство штетних организама који се сматрају посебно опасним за биље; контролу здравственог стања увезеног биља за које је прописан пост карантински надзор; службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља; контролу генетски модификованих организама у свим фазама производње и промета; контролу издавања и издавање биљног пасоша; издавање фитосертификата, контролу из области безбедности хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла у фази примарне прозводње; контролу промета и примене средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта; контролу производње, дораде, промета и коришћења семена пољопривредног биља; контролу производње, дораде, промета и коришћења семена пољопривредног биља органског порекла за заснивање органске производње, контролу производње, промета и коришћења садног материјала пољопривредног биља; контролу правних лица која обављају послове од јавног интереса; обавља и друге послове из ове области.

4.3. ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА – укупно 8 извршилаца са седиштем у Врању, број телефона 017/427-054;

Управа за ветерину (у даљем тексту: Управа), као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, обавља послове који се односе на: здравствену заштиту и добробит животиња и ветеринарско јавно здравство; обезбеђивање система за управљање ризицима у производњи и промету хране и производа животињског порекла и хране за животиње; ветеринарско-санитарну контролу у производњи и промету животиња, производа, споредних производа животињског порекла, репродуктивног материјала и других организама и предмета којима се може пренети заразна болест, хране за животиње и компоненти за производњу хране за животиње; регистрацију, одобравање и контролу рада објеката за производњу хране животињског порекла; контролу објеката за производњу хране за животиње и нешкодљиво уклањање лешева и отпадака животињског порекла, као и објеката за њихову прераду; контролу призводње и промета ветеринарских лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини; ветеринарску заштиту животне средине; обједињавањесистема база података, регистара и ветеринарских информационих система; праћење и усклађивањенационалних прописа из области ветеринарства; обавља и друге послове из ове области.

Одељење ветеринарске инспекције обавља послове ветеринарско-санитарне контроле која се спроводи кроз надзор, инспекцију, мониторинг, узорковање и проверу над применом закона и других прописа који се односе на здравствену заштиту, добробит и репродукцију животиња, здравствену исправност и квалитета хране, производа и отпадака животињског порекла, хране за животиње, лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини и воде; ветеринарско санитарну контролу и испуњеност услова у објектима за узгој и држање животиња, за производњу и промет хране животињског порекла,хране за животиње, производа и отпадака животињског порекла, репродуктивног материјала, лекова и медицинских средства за употребу у ветерину, средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију и других отрова за употребу у ветерини; вршење надзора и инспекције надживотињама, храном животињског порекла и храном за животиње, над спровођењем експеримената над животињама, над спровођењем прописаних и наређених мера за спречавање појављивања, откривање, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразних болести животиња; над средствима за превоз и условима превоза, над објектима, опремом, условима и начином рада субјеката који обављају ветеринарску делатност и ветеринарских организација,над добијањем, производњом, складиштењем репродуктивног материјала; надприменом лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини, као и над другим објектима, средствима, предметима и опремом, који могу бити извор или преносиоц заразних болести животиња или на други начин угрожавати њихово здравље и здравље људи; обавља и друге послове из ове области.

Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и добробит животиња обавља ветеринарско-санитарну контролу кроз инспекцијски надзор и проверу над применом закона и других прописа који се односе на: здравствену заштиту и добробит животиња и репродукцију; контролу рада ветеринарске службе; контролу испуњености услова у објектима за држање, производњу и промет животиња и обављање ветеринарске делатности; инспекцијски надзор и проверу објеката и вршења надзора у објектима из делокруга у циљу стандардизовања и спровођења једнаких процедура и унапређења квалитета рада свих субјекта у области заштите здравља животиња;припрему плана провере објеката из делокруга; обавља и друге послове из ове области.

Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и промету обавља ветеринарско-санитарну контролу кроз инспекцијски надзор над применом закона и других прописа који се односе на: контролу здравствене исправности и безбедност хране, производа и споредних производа/отпадака животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и промету; контролу испуњености услова у објектима за производњу и промет хране и производа животињског порекла; контролу испуњености услова и у објектима за сакупљање, складиштење, и прераду споредних производа животињског порекла који нису намењени за људску употребу; инспекцијски надзор и проверу објеката и надзора у објектима из делокруга у циљу стандардизовања и спровођења једнаких процедура и унапређења квалитета рада свих субјекта у производњи и промету хране за животиње; припрему плана провере објеката из делокруга; обавља и друге послове из ове области.

Група ветеринарске инспекције у извозним објектима обавља ветеринарско-санитарну контролу кроз инспекцијски надзор и проверу над применом закона и других прописа који се односе на: контролу испуњености ветеринарско санитарних услова у објектима из којих се врши извоз хране, производа животињског порекла, споредних производа/отпадака животињског порекла који нису намењени за исхрану људи, према захтевима земаља увозница и чланица ЕУ; издавање међународних сертификата о здравственој исправности хране, производа и споредних производа животињског порекла у складу са међународним стандардима из ове области; учешће у припреми одговора на упитнике земаља увозница хране и производа животињског порекла; инспекцијски надзор и проверу објеката и надзор у објектима из делокруга у циљу стандардизовања и спровођења једнаких процедура и унапређења квалитета рада свих субјекта у производњи и промету хране за животиње; припрему плана провере објеката из делокруга; обавља и друге послове из ове области.

Група ветеринарске инспекције за контролу производње и промета лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини, хране за животиње и медициниране хране за животиње обавља ветеринарско-санитарну контролу кроз инспекцијски надзор и проверу над применом закона и других прописа који се односе на: производњу и промет лекова, медицинских средстава, дијагностичких препарата за употребу у ветерини, средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију и других отрова за употребу у ветерини, хране за животиње и медициниране хране за животиње; контролу испуњености услова у овим објектима; инспекцијски надзор и проверу објеката и надзору у објектима из делокруга у циљу стандардизовања и спровођења једнаких процедура и унапређења квалитета рада свих субјекта у производњи и промету лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини, хране за животиње и медициниране хране за животиње; припрему плана провере објеката из делокруга; обавља и друге послове из ове области.

4.4. ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА – укупно 2 извршиоца са седиштем у Врању, број телефона 017/427-729;

У вршењу послова инспекцијског надзора шумарско – ловни инспектор има право и дужност да проверава:

  1. Закон о заштити биља од биљних болести.
  2. Закон о шумама.
  3. Закон о семену и садним материјалима.

Управа за шуме (у даљем тексту: Управа), као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: политику шумарства; очување шума; унапређење и коришћење шума и дивљачи; спровођење мера заштите шума и дивљачи; контролу семена и садног материјала у шумарству; инспекцијски надзор у области шумарства и ловства који се обавља у складу са законом; обавља и друге послове из ове области.

Шумарска и ловна инспекција обавља послове који се односе на: надзор над вршењем поверених послова; надзор над применом и спровођењем закона и других прописа из области шумарства, шумског семена и садног материјала, заштите шума и ловства; контрола примене и спровођења стандарда; надзор над спровођењем закона и других прописа и аката који се односе на шуме укључене у националне паркове; надзор над вршењем јавних овлашћења од стране предузећа и других организација којима је поверено вршење јавних овлашћења; координирање рада инспектора на терену; учествовања у давању стручних решења код израде предлога прописа и других општих аката из делокруга Управе; учествовање у изради извештаја, одговора на посланичка питања и представке које су везане за делокруг Одељења; давање мишљења, инструкција и упутстава за примену прописа; пружање стручне помоћи инспекторима у надзору и примени закона и других прописа из области шумарства и ловства; израда захтева за покретање казнених поступака, жалби и приговора на одлуке правосудних органа донетих по поднетим захтевима; обавља и друге послове из ове области.

Шумарска и ловна инспекција обавља послове у области шумарства и ловства који се односе на: надзор над вршењем поверених послова; надзор над применом и спровођењем закона и других прописа из области шумарства и ловства, шумског репродуктивног материјала и заштите шума; контролу примене и спровођења стандарда; надзор над спровођењем закона и других прописа и аката који се односе на шуме укључене у националне паркове; надзор над вршењем јавних овлашћења од стране предузећа и других организација којима је поверено вршење јавних овлашћења; учествовање у решавању предмета у управном поступку; координирање рада инспектора на терену; учествовање у изради извештаја, одговора на посланичка питања и представке из делокруга Одсека; пружање стручне помоћи инспекторима у надзору и примени закона и других прописа из области шумарства и ловства; израду захтева за покретање казнених поступака, жалби и приговора на одлуке правосудних органа донетих по поднетим захтевима; обављају и друге послове из ове области.

4.5. ВОДНА ИНСПЕКЦИЈА – један водни инспектор са седиштем у Владичином Хану, број телефона 017/471-900;

Један инспектор врши контролу за територију целог Округа над изградњом објеката и извођењем других радова који проузрокују квалитативне или квантитативне промене у природи.

Водна инспекције обавља послове који се односе на: вршење непосредног надзора и предузимање мера за обезбеђивање извршења закона, других прописа и општих аката који се односе на изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму; заштиту вода од загађивања; контролу квалитета површинских и подземних вода; надзор над законитошћу аката јавних водопривредних предузећа којима се решава о правима и дужностима грађана, предузећа и других правних лица; надзор над радом предузећа и других правних лица којима је поверено вршење јавних овлашћења; надзор над радом предузећа и других правних лица који се старају о одбрани од поплава, праћење и анализирање спровођења закона, других прописа и општих аката донетих на основу закона; обрада предмета по жалбама; припрему мишљења о примени прописа из делокруга Одељења; учествовање у изради извештаја, одговора на посланичка питања и представке које су везане за делокруг Одељења; праћење прописа из делокруга одељења; обавља и друге послове из ове области.

1. Контрола водопривредних дозвола, сагласности, потврда, водних књига;
2. Врши контролу начина искоришћавања водопривредних објеката;
3. Контролише режим и квалитет вода у природним и вештачким водотоцима, уцерима и подземним водама;
4. Контролно функционисање, исправност и ефикасност уређаја за пречишћавање отпадних вода;
5. Контролише поштовање прописаног водног режима;
6. Забрањује извођење радова који су супротни водопривредној сагласности;
7. Наређује рушење објеката и постројења изграђених без водопривредне сагласности;
8. Наређује престанак рада предузећима када утврди да отпадне воде које испуштају садрже опасне материје у већој количини од дозвољене

4.6. ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА – укупно 4 извришилаца са седиштем у Врању,

број телефона 017/414-837 и један извршилац са седиштем у Владичином Хану број телефона 017/471-906.

Инспекција за заштиту животне средине обавља пословe који се односе на: спречавање и контролу загађивања животне средине; заштиту и коришћење природних ресурса и добара; заштиту од хемијског удеса код севесо постројења; контролу хемикалија и биоцидних производа, заштиту земљишта и вода од загађивања; заштиту од јонизујућих и нејонизујућих зрачења; поступање са отпадом; прилагођавање рада инспекције за заштиту животне средине на свим нивоима у Републици Србији захтевима Европске Уније у циљу спровођења Препоруке Савета Европе и Скупштине Европе о Минималним критеријумима за инспекцију заштите животне средине; израду извештаја и евиденција о спровођењу инспекцијског надзора; учешће у припреми стручних основа у изради прописа; обавља и друге послове из ове области.

Инспекција за заштиту животне средине за спречавање и контролу загађивања животне средине обавља пословe који се односе на: инспекцијски надзор у области контроле загађења ваздуха; инспекцијски надзор у области заштите од буке; инспекцијски надзор у области интегрисаног спречавања и контроле загађења животне средине; инспекцијски надзор у области управљања отпадом; инспекцијски надзор у области планирања и изградње објеката који могу имати значајан утицај на животну средину; инспекцијски надзор у циљу утврђивања испуњености услова заштите животне средине за обављање делатности; обавља и друге послове из ове области.

Инспекција за заштиту животне средине за интегрисано спречавање и контролу загађивања животне средине обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор у области контроле загађења ваздуха; инспекцијски надзор у области заштите од буке; инспекцијски надзор у области управљања отпадом; инспекцијски надзор у области планирања и изградње објеката који могу имати значајан утицај на животну средину; инспекцијски надзор у области интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине; обавља и друге послове из ове области.

Инспекција за заштиту животне средине за заштиту животне средине од загађивања обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор у области контроле загађења ваздуха; инспекцијски надзор у области заштите од буке; инспекцијски надзор у области управљања отпадом; инспекцијски надзор у циљу утврђивања испуњености услова заштите животне средине за обављање делатности; обавља и друге послове из ове области.

Инспекција за заштиту животне средине за заштиту земљишта, подземних и површинских вода од загађивања обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор у области контроле квалитета земљишта подземних и површинских вода; вршење непосредног надзора и предузимање мера за обезбеђивање извршења Закона о заштити животне средине, Закона о водама, и других прописа и општих аката који се односе на утврђивање критеријума за одређивање статуса угрожености животне средине и/или приоритета за санацију и ремедијацију контаминираних локација на територији Србије; спровођење поступака и предузимање законом дефинисаних мера приликом акцидентних загађења површинских, подземних вода и земљишта; усклађивање програма испитивања вода са захтевима Оквирне директиве о водама; Оквирне директиве о земљишту; контролу испуњености услова за рад постројења – испуста отпадних материја у воде и земљиште; увођење и примену процедура и метода за систематско праћење квалитета и стања земљишта на локацијама оператера; сарадњу са другим надлежним испекцијама у Републици; сарадњу инспекције са јединицама локалне самоуправе, непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе у области доношења Програма заштите животне средине, односно локалних акционих и санационих планова; обезбеђење валидности података и информација из државне мреже локалитета за праћење квалитета земљишта; прикупљање података и праћење индикатора за оцену ризика од деградације земљишта; међународну сарадњу везану за инспекцијски надзор прекограничног кретања загађења; обавље послова националне контакт особе за УН Конвенцију о дезертификацији и деградацији земљишта; обавља и друге послове из ове области.

Инспекција за заштиту животне средине за заштиту земљишта и подземних вода од загађивања обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор у области контроле загађења земљишта; контроле квалитета подземних вода; спровођење поступака и предузимања законом дефинисаних мера приликом акцидентних загађења земљишта и подземних вода; надзор над спровођењем санационих и ремедијационих поступака на контаминираним локацијама на територији Републике Србије; утврђивање критеријума за одређивање статуса угрожености животне средине и приоритета за санацију и ремедијацију; вршење непосредног надзора и предузимање мера за обезбеђивање извршења закона, других прописа и општих аката који се односе на обављање послова из делокруга Одсека; обавља и друге послове из ове области.

Инспекција за заштиту животне средине за заштиту површинских вода од загађивања обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор у области контроле загађења вода; контроле квалитета отпадних вода; спровођење поступака и предузимање законом дефинисаних мера приликом акцидентних загађења површинских вода; сакупљање и обраду података ради формирања и вођења регистра извора загађивања, регистара везаних за емисије загађујућих материја у воде; успостављање мониторинга непосредног надзора и предузимање мера за обезбеђивање извршења закона, других прописа и општих аката; обавља и друге послове из ове области.

Инспекција за заштиту животне средине за контролу поступања са отпадом обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор у области контроле поступања са опасним и осталим отпадом, амбалажом и амбалажним отпадом у складу са Законом о управљању отпадом и Законом о амбалажи и амбалажном отпаду; инспекцијски надзор у циљу утврђивања испуњености услова заштите животне средине за обављање делатности управљања посебним токовима отпада; инспекцијски надзор у циљу утврђивања испуњености услова заштите животне средине за прекогранично кретање отпада; инспекцијски надзор у циљу утврђивања испуњености услова за доделу подстицајних средстава, међународну сарадњу везану за инспекцијски надзор прекограничног кретања отпада, у оквиру међународних мрежа (IMPEL и ECENA); међународну сарадњу везану за инспекцијски надзор примене и спровођења Базелске конвенције; иницирање и руковођење формирањем јединствене базе података оператера који поступају са опасним и осталим отпадом, амбалажом и амбалажним отпадом, са системом за праћење степена усаглашености са важећом законском регулативом из области заштите животне средине; иницирање развоја система за едукацију и пружање информација оператерима који поступају са опасним и другим отпадом и оператерима који управљају амбалажним отпадом у процесу усаглашавања са постојећом законском регулативом из области заштите животне средине; обавља и друге послове из ове области.

Инспекција за заштиту животне средине у области заштите рибљег фонда обавља послове који се односе на:инспекцијски надзор у области рибарства, коришћења риболовних вода и риболовних вода у заштићеним природним добрима, порибљавање риболовних вода, начин обављања риболова (рекреативног и привредног), алата за обављање риболова и времена ловостаја риба, промета риба; обавља се непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених аутономној покрајини и обављају заједнички инспекцијски прегледи са инспекторима других органа; обављање и других послова према Закону о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда; обавља и друге послове из ове области.

5. МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ – један инспектор за друмски саобраћај са седиштем у Врању, број телефона 064/809-47-24.

Врши контролу међународног превоза путника и ствари, међумесни превоз путника и ствари, ванлинијски превоз путника и ствари. Примењује Закон о превозу у друмском, међународном и локалном собраћају.

Стручна служба Пчињког управног округа опслужује укупно 48 извршиоца. Стручна служба Пчињског управног округа има 8 запослених. У радном односу на неодређено време је 6 извршилаца, 1 извршилац на одређено време и начелник Управног округа.