Вести

Састанак са начелницима и шефовима инспекцијских служби – 18.04.2016

Дана 18.04.2016. године, начелник Пчињског управног округа Славиша Булатовић, одржао је колегијум са начелницима и шефовима инспекцијских служби.

На састанку је разматран Извештај о раду за март месец 2016. године.

Инспекција рада је у марту месецу вршила инспекцијски надзор по захтевима странака и службеној дужности у делатности трговине на велико и мало, у здравственој и комуналној делатности, услуге смештаја и исхране, образовања, грађевинарства, државне управе, здравства и социјалне заштите. Из области радних односа извршено је укупно 123 надзора, укупан број затечених на раду је 1143, затечено је 164 лица на фактичком раду и са 162 лица након надзора заснован је радни однос. Донето је 3 решења за отклањање недостатака по члану 269. Закона о раду и 8 закључака. Из области безбедности и здравља на раду укупно је по службеној дужности извршено 23 надзора, од тога 5 инспекцијских надзора поводом тешке повреде на раду, 1 надзор поводом смртне повреде и 7 прегледа пословног простора. Донето је 4 решења којим су наложене мере за отклањање 13 недостатка из области безбедности и здравља на раду.

Тржишна инспекција је у марту месецу извршила укупно 97 инспекцијских надзора и поднела 24 захтева за покретање прекршајног поступка. У поступцима контроле донето је укупно 20 управних решења о отклањању недостатака и привременој забрани промета робе, 4 решења о одузимању робе и 6 решења о одузимању и задржавању робе.

Санитарна инспекција је у марту месецу извршила 236 инспекцијских прегледа по службеној дужности и то: 186 редовна прегледа, 15 ванредна и 35 контролна прегледа. Донета су два усмена решења, 59 писаних решења, од тога 31 решење за отклањање недостатака, 4 решења забране употребе стерилизатора, 1 решење забране рада лицима која су затечена без доказа о обављеним повременим здравственим прегледима и 23 решења забране рада лицима – клицоноше. Контролом извршења наложених мера решењима у 35 објекта, констатовано је да је у 28 објекта поступљено по наложеним мерама. Контролисано је 462 лица, која подлежу санитарном надзору.

Туристичка инспекција је у марту месецу укупно извршила 80 контрола, од тога: 54 редовне и 26 контрола извршења решења. Донето је 4 решења о привременој забрани обављања делатности, 9 решења за утврђене неправилности за изречених 15 мера. Судији за прекршаје поднето је 11 захтева.

Ветеринарска инспекција је у марту месецу вршила редовне контоле, при том је сачинила 149 записника, 27 записника за наплату за извршене ветеринарско-санитарне прегледе, 309 решења за отклањање недостатака у објектима и 7 захтева за покретање прекршајних поступака. На линији клања исконтролисано је клање 18 говеда и 189 свиња. У прерадама меса исконтролисано је 9.950 кг. сировог меса од чега је произведено 12.766 кг. производа од меса. У млекарама је откупљено 278.785 литара сировог млека, а произведено 219.440 кг. производа од млека. У марту месецу је фактурисано на име обављених ветеринарско-санитарних прегледа у производњи и промету 92.452.00 динара, а наплаћено је 93.089.00 динара, на име републичких административних такси фактурисано је 75.300,00 динара а наплаћено 80.650.00 динара.