Организациона структура

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Пчињског управног округа бр: 924-110-82/2010-01 од 16.06.2010. године, систематизована је једна функција, три извршилачка радна места државних службеника и три радна места намештеника, са укупно 8 извршилаца.

То су следећа радна места:

  • једно радно место у звању саветника 1 (један државни службеник)
  • једно радно место у звању сарадника 1 (један државни службеник)
  • једно радно место у звању референта 1 (један државни службеник)
  • три радна места у IV врсти радних места намештеника (4 намештеника).

Називи радних места су:

  • шеф Одсека за опште послове,
  • радно место за финансијско -материјалне послове,
  • радно место за канцеларијске послове (извршилачка радна места);
  • административно-технички секретар,
  • оператер- дактилограф и
  • возач (намештеничка радна места).

Сви поменути су део унутрашње организационе јединице – Одсека за опште послове.

organizaciona-struktura